Zamówienie Nr 611033-N-2018 z dnia 2018-08-30 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Powiat Hajnowski: Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu "Parkingu Zwierzyniec"

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Powiat Hajnowski: Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu "Parkingu Zwierzyniec"
Numer 611033-N-2018
Data wydania 2018-08-30
Termin składania uwag do oferty 2018-09-14

 logo

Dotyczy Projektu nr WND-RPPD.06.03.00-20-0008/17 pod nazwą. „Szlakiem Bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach    Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hajnówka 24.09.2018

 Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017r. ,poz. 1579) przekazuje następujące informacje:

  1. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na  „Budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec”  odbyło się w dniu 24.09.2018r. o godz. 12:10
  2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2862686,27
  • W ramach postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta:

 

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Cena brutto

     ( w zł )

Okres  rękojmi

1

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „WIST” Halina Wysocka,

ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok

2 890 500,00 zł

60 miesięcy

                                                                                                              

                                                                                                               Starosta   Hajnowski

                                                                                                               Mirosław Romaniuk

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 611033-N-2018 z dnia 2018-08-30 r.

Powiat Hajnowski: Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu "Parkingu Zwierzyniec"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu "Parkingu Zwierzyniec"
Numer referencyjny: OA.272.36.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Zakres planowanych prac obejmuje 1.1 Prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejących elementów budynku usługowego ( część fundamentów ok 50m2), nawierzchni (przełożenie starego bruku kamiennego) 1.2 Zakres planowanych prac budowlanych polega na budowie budynku usługowego, wiaty z kominkiem oraz infrastruktury towarzyszącej tj. budowy parkingu na 26 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 1 miejsca parkingowego dla autokaru, placu zabaw, stojaków na rowery, ławek, "przydomowej" oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0m3/dobę, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3, zbiornika na wody pościekowe o poj. do 10 m3, studni wierconej, oświetlenia parkingu, słupów z panelami fotowoltaicznymi 2. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć urządzeń/materiałów/sprzętu, fabrycznie nowych, z datą produkcji nie starszą niż z 2017 roku, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w treści SIWZ oraz ich ofercie przetargowej. 3. W każdym przypadku, gdy w „opisie przedmiotu zamówienia” nastąpiło wskazanie znaków towarowych (marek) lub patentów lub pochodzenia (producent, kraj) lub źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje urządzenia/materiały/sprzęt, lub norm, które zamierza zastosować dany wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z brzmieniem treści art. 30 ust. 4 u.p.z.p. , przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszy pojęcie „lub równoważne”. 4. Za ,,równoważne’’ Zamawiający uzna przy ocenie ofert urządzenia/materiały/sprzęt, posiadające istotne z punktu technologicznego i funkcjonalnego, właściwości/parametry brzegowe, pozwalające na osiągnięcie co najmniej takich samych lub lepszych efektów ich pracy lub zastosowania (funkcjonalność) jak te „referencyjne” określone/opisane w załączniku nr 7 do SIWZ, które gwarantowały będą wykonanie przedmiotu zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem budowlanym, bez dokonywania w projekcie budowlanym zmian powodujących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i nakładających obowiązek uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. 5. W przypadku gdy dany wykonawca będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia oferty w oparciu o urządzenia/materiały/sprzęt „równoważne” zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć załącznik - tabelę rozwiązań „równoważnych” wskazując konkretne/zindywidualizowane urządzenie/materiał/sprzęt oferowane jako „równoważne”, z podaniem nazwy ich producenta/marki/modelu/roku produkcji oraz wskazać parametry w zakresie umożliwiającym stwierdzenie w/w w pkt 8 „równoważności”. Brak w złożonej ofercie Wykonawcy jednoznacznego, pisemnego oświadczenia o zaoferowaniu przez niego urządzenia/materiału/sprzętu „równoważnych” będzie stanowiło podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego, że Wykonawca ten zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem tych opisanych w SIWZ (załączniki nr 7) referencyjnych urządzeń/materiałów/sprzętu. 6. Ciężar udowodnienia, że dane urządzenie/materiał/sprzęt są „równoważne” w stosunku do tych określonych/opisanych przez Zamawiającego w treści SIWZ, spoczywa na Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty w trybie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. 7. Przedmiary robót, wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ należy traktować jako element pomocniczy do skalkulowania oferty cenowej ryczałtowej. Jeżeli występują rozbieżności lub różnice w opisie przedmiotu zamówienia (np. są mniej szczegółowe lub podają inne wartości czy cechy) pomiędzy projektami wykonawczymi a przedmiarami robót, wiążącym jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w projektach wykonawczych. II. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z: a) dokumentacją budowlano-techniczną – stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, b) ofertą wykonawcy, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ, d) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332), e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422), f) rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719), g) ustaleniami z inwestorem. h) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania poszczególnych prac zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, jej załącznikach będzie zawierał informacje o planowanym zakresie robót w rozbiciu na poszczególne branże w ujęciu miesięcznym.” Uwaga. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji technicznej widnieje sformułowanie „budynek lub lokal usługowo – gastronomiczny „ należy traktować jako budynek usługowy. Działalność gastronomiczna nie będzie w nim prowadzona. Wykonawca, przez cały okres wykonywania umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100), na dowód czego przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). W szczególności dotyczy następujących czynności: wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych, robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych. Zamawiający na etapie procedury udzielenia zamówienia nie żąda od wykonawców, którzy złożą oferty, ani od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, deklaracji lub dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, które będą w trakcie realizacji zamówienia wykonywały wskazane przez zamawiającego czynności. Weryfikacja wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem wymaganego przez Zamawiającego zatrudniania na umowę o pracę przez wykonawcę i podwykonawców nastąpi dopiero w toku realizacji umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zamawiający będzie uprawniony żądać w w/w zakresie oświadczeń lub zaświadczeń świadczących o istnieniu umów o pracę, a także zanonimizowanych umów o pracę. Wymagania dotyczące zatrudnienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Warunki wykonania zamówienia. 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania terenu realizacji zamówienia i zaplecza, zabezpieczenia przed wejściem osób nieuprawnionych oraz do utrzymania porządku. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do ustanowienia kierowników budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 3) Wszystkie bez wyjątku prace i roboty związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zostaną wykonane z materiałów, urządzeń i w technologii oraz narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę (Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy, żadnych materiałów, urządzeń ani technologii czy narzędzi), 4) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót towarzyszących wykonaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia związanych z należytą starannością i sztuką budowlaną, leży po stronie Wykonawcy, 5) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót, 6) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy, z tym że materiały te i urządzenia winny być tożsame z tymi zgłoszonymi w jego ofercie przetargowej jako równoważne do tych opisanych w dokumentacji projektowej (stanowiącej opis przedmiotu zamówienia) lub gdy nie skorzystał ze swojego prawa do zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tożsame z tymi określonymi w dokumentacji projektowej (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącej integralną część SIWZ, 7) Zadeklarowane w ofercie jako przedmiot zamówienia roboty budowlane, będą wykonane przy użyciu odpowiedniej klasy i rodzaju sprzętu oraz osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także będą spełniać inne wymagania określone powszechnie obowiązującym prawem oraz przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach. 8) Zagospodarowanie i usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799), z zachowaniem wymagań formalnych. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia terenu budowy

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252127-4
45255110-3
09331000-8
34928210-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2050616,41
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Poza Wykonawcami, których dotyczyć będą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 u.p.z.p., z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy: a) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.), b) którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy ci w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, c) którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 u.p.z.p. w związku z art. 24aa u.p.z.p.) a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2a do SIWZ) Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna dysponowanie w okresie wykonywania niniejszego zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach opisanych poniżej: aa) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy: -posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. ab)co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych: -posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. ac) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych: - posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. ad): co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót drogowych: - posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez danego Wykonawcę zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości brutto nie niższej niż 1.500.000,00 zł., odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. zawierających co najmniej: wykonanie robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, robót branży elektrycznej oraz robót branży sanitarnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez danego Wykonawcę zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości brutto nie niższej niż 1.500.000,00 zł., odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. zawierających co najmniej: wykonanie robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, robót branży elektrycznej oraz robót branży sanitarnej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: 1) Kwota wadium wynosi: 50.000,00 PLN Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce: nr konta 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838 z dopiskiem: Wadium- Znak sprawy OA.272.36.2018 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. 3) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Wykonawca którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 4) Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu wyznaczonego do składania ofert. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin rękojmi na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Treść umowy może zostać zmieniona na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie ustalonego w Umowie terminu zakończenia robót w następujących okolicznościach (przypadkach): 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne, ponadprzeciętne, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w okresie występowania tych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) w przypadku nie zawinionego przez Wykonawcę ograniczenia dostępności na rynku urządzeń, materiałów lub sprzętu, niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia, o czas niedostępności w/w materiałów, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, o czas niezbędny do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, jeżeli zmiany te wpływają na zakres robót, o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z realizacji w/w zmian projektowych, 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy: 1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji technicznej, 2) w przypadku konieczności zlecenia innych robót, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez Wykonawcę działającego z dołożeniem należytej staranności. 3) zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu- w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, itp.), np. kierowników robót, Inspektora Nadzoru. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 lub wprowadzenia zmian w umowie na podstawie ust. 3, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku, dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez Kierownika Robót, akceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł się dowiedzieć, przy dołożeniu należytej staranności, o wystąpieniu przyczyny uniemożliwiającej terminowe ukończenie przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
__________________________________________________________
Aktualizacja z dnia 19.09.2018
Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500219025-N-2018
Data: 12-09-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia 15.08.2019
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia 01.09.2019

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data 2018-09-14, godz.12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data 2018-09-24, godz.12:00

 __________________________________________________________

Aktualizacja z dnia 12.09.2018

Ogłoszenie nr 500219025-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.
Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611033-N-2018
Data: 30/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2018-09-14,godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2018-09-20,godzina 12:00

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-08-30