Zamówienie Nr AO.272.16.2017 z dnia 2018-01-26 - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Tytuł WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”
Numer AO.272.16.2017
Data wydania 2018-01-26

Hajnówka, dnia 26.01.2018 r.

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

 

Numer sprawy: AO.272.16.2017

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamiam o wyniku postępowania:

 

  1. Za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana oferta złożona przez: 

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert i jej cena mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem
o zamówieniu wpłynęły następujące oferty, złożone przez:

 

Oferta nr 1:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  1. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

 

Oferta nr 2:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 10%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40%, wysokości świadczeń 50%), oferta otrzymała następująca ilość punktów:

 

Numer oferty

Liczba punktów za cenę

(waga 10%)

Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

(waga 40%)

Liczba punktów za wysokości świadczeń

(waga 50%)

Łączna liczba punktów

1

10,00 pkt

21,20 pkt

35,30 pkt

66,50 pkt

2

9,88 pkt

22,00 pkt

34,72 pkt

66,60 pkt

 

 

  1. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem i złożone oferty.

 

                                                                                                               STAROSTA HAJNOWSKI

 

                                                                                                                 Mirosław Romaniuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-26