Zamówienie Nr AO.272.16.2017 z dnia 2018-02-05 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”
Numer AO.272.16.2017
Data wydania 2018-02-05

Hajnówka, dnia 5.02.2018 r.

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

                                                                         (wszyscy Wykonawcy)

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

 

 

Numer sprawy: AO.272.16.2017

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 7 ust.1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 26.01.2017r.  oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

  UZASADNIENIE

W dniu 01.02.2018r. Zamawiający otrzymał e-mailem pismo od uczestnika postępowania zgłaszające nieprawidłowości przy ocenie ofert. Zamawiający po ponownym przeliczeniu punktacji ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, stwierdził omyłkę w wyliczeniach i w związku z powyższym podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając ,iż poprzednio podjęte czynności obarczone są wadą.

Działając na podstawie art. 181. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia dokonaną w dniu 26.01.2018r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz  zawiadamia, że w dniu 2.02.2018r. powtórzył czynność oceny ofert i dokonał  wyboru  najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym działając na mocy art 92 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w wyniku dokonanej ponownej oceny ofert oraz sprawdzeniu ważności złożonych ofert uzyskały one następujące ilości punktów:

 

Wykonawca

Liczba punktów za cenę

(waga 10%)

Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

(waga 40%)

Liczba punktów za wysokości świadczeń

(waga 50%)

Łączna liczba punktów

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa Warszawa

10,00 pkt

21,200 pkt

35,501 pkt

66,701 pkt

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

9,882 pkt

22,00 pkt

34,602 pkt

66,484 pkt

 

Po analizie złożonych ofert Zamawiający dokonał następującego wyboru:

Wybrano Wykonawcę: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  1. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznanych na podstawie przyjętych kryteriów.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą  może być zawarta po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust.2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.powiat.hajowka.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-02-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-05