Zamówienie Nr DPS-II-230/0/18 z dnia 2018-11-21 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM: „Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM: „Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”
Numer DPS-II-230/0/18
Data wydania 2018-11-21
Termin składania uwag do oferty 2018-12-05

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Rokit n i k "
17-230 Białowieża, ul. Centura 2
tel/fax (85) 681 24 24, (85) 681 25 08 NIP 543-10-01-811


INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 651093-N- 2018 z 21.11.2018r., na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”.

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Centura 2 informuje, że w w/w postępowaniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży” zostały złożone następujące ważne oferty:
1. Oferta Nr 1 złożona przez:
P. P. H. U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, 17 - 200 Hajnówka, ul. Targowa 84,
z ceną: 3084,84 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego.

2. Oferta Nr 2 złożona przez:
PRONAR” Sp. z o.o. 17 - 210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A, Hurtownia Paliw
1 Olejów Silnikowych, 15 - 399 Białystok, ul. Handlowa 6 H,
z ceną: 3027,03 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego.

3. Oferta Nr 3 złożona przez:
„PLUS” Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58 15-521 Białystok-Zaścianki
z ceną: 3070,08 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 przedstawiającą najniższą cenę: 3027,03 zł brutto za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego, złożoną przez Firmę: PRONAR” Sp. z o.o. 17 - 210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15 - 399 Białystok, ul. Handlowa 6

Dyrektor DPS "Rokitnik"

Mikołaj Golonko

 

Białowieża, dnia 05.12.2018 r.

Załączniki:

Informacja

Ogłoszenie

________________________________________________________________________________

INFORMACJA  Z    OTWARCIA  OFERT

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego do kotłowni  Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” 17-230  Białowieża ul. Centura 2

  1. Informuję, że w dniu 05 grudnia 2018 r. o godz. 1145w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” u. Centura 2 17-230 Białowieża odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Numer

 oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za 1000 litrów oleju

1

P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski,   17-200 Hajnówka ul. Targowa 84

3084,84 zł

2

„PRONAR” Sp. z o.o. 17-210 Narew, ul Mickiewicza 101A, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15-399 Białystok ul. Handlowa 6H

 

3027,03 zł

3

„PLUS” Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58    15-521 Białystok- Zaścianki

3070,08 zł

 

 

  1. Ofert złożonych po terminie nie było.

 

  1. Na otwarciu ofert był przedstawiciel Firmy „PLUS” Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58 15-521 Białystok- Zaścianki.

___________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


„Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”


1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej ”Rokitnik” ul. Centura 2 17-230 Białowieża


2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.


3. Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami
www.dps.bialowieza.pl


4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie oleju opałowego lekkiego grzewczego w ilości 50 000 litrów do kotłowni Domu Pomocy społecznej w Białowieży.


5. Termin wykonania zmówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia-12 miesięcy od daty podpisania umowy.


6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium:
- najniższa cena oleju-100%


7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” ul. Centura 2 17-230 Białowieża
pokój nr 48 (sekretariat) do dnia 05.12.2018 do godz.ll:30


8. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie nastąpi w siedzibie zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
ul. Centura 2, 17-230 Białowieża
pok nr 39 w dniu 05.12.2018 o godz. 11:45


9. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Białowieża, dnia 21.11.2018r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK Mikołaj Golonko

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-11-21