Zamówienie Nr DT.26.10.2018.AM z dnia 2018-06-19 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej w ilości 19,5 tony”. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej w ilości 19,5 tony”.
Numer DT.26.10.2018.AM
Data wydania 2018-06-19
Termin składania uwag do oferty 2018-06-27

Hajnówka, dnia 2018-06-28

DT.26.10.2018.AM

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej w ilości 19,5 tony”.

               

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

Cena oferty wynosi 37 032,84 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. Zamawiający, w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, której przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

37 032,84

100,00

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-06-27

DT.26.10.2018.AM

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej w ilości 19,5 tony”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 27.06.2018 r. o godzinie 12.15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.10.2018.AM.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Ogółem:

            Netto               - 26 325,00 zł

            Brutto             - 32 379,75 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2018-06-27 godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia, jak niżej:

 

Oferta nr 1

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

Cena oferty brutto wynosi: 37 032,84 zł

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 31.07.2018 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia.

 

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 __________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-06-19

DT.26.10.2018.AM

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej w ilości 19,5 tony”. 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej w ilości 19,5 tony na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godziny 12:00.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

Załącznik:

  1. Warunki zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2018-06-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-06-28

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-06-19