Zamówienie Nr DT.26.11.2018.AM z dnia 2018-06-12 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino w ilości 488 m3”.ROZSTRZYGNIĘTY

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino w ilości 488 m3”.
Numer DT.26.11.2018.AM
Data wydania 2018-06-12
Termin składania uwag do oferty 2018-06-20

Hajnówka, dnia 2018-06-20

DT.26.11.2018.AM

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino w ilości 488 m3”.

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

 

PHU TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir - Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena oferty wynosi 15 006,00 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Oferowana cena brutto

Uzyskana ilość punktów

1.

Zakład Usługowo – Handlowy Anatol Panasiuk

ul. Ogrodowa 58

17-200 Hajnówka

27 010,80 zł

55,56 pkt

2.

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

ul. Pszeniczna 7

17-200 Hajnówka

18 007,20 zł

83,33 pkt

3.

PHU TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

15 006,00 zł

100,00 pkt

 

 

 KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

____________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-06-20

DT.26.11.2018.AM

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino w ilości 488 m3”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 10.15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Ogółem:

            Netto               - 13 664,00 zł

            Brutto             - 16 806,72 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2018-06-20 godz. 10:00 wpłynęły oferty na realizację zamówienia, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Oferowana cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Zakład Usługowo – Handlowy Anatol Panasiuk

ul. Ogrodowa 58

17-200 Hajnówka

27 010,80 zł

Nie później niż do 13 lipca 2018 r.

14 dni od daty dostarczenia faktury

2.

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

ul. Pszeniczna 7

17-200 Hajnówka

18 007,20 zł

Nie później niż do 13 lipca 2018 r.

14 dni od daty dostarczenia faktury

3.

PHU TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

15 006,00 zł

Nie później niż do 13 lipca 2018 r.

14 dni od daty dostarczenia faktury

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

____________________________________________________________________________________________   

    Hajnówka, dnia 2018-06-12

DT.26.11.2018.AM                         

 

                                                                                 

                                       

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino w ilości 488 m3”. 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godziny 10:00.

 

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

  1. Warunki zamówienia

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2018-06-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-06-12