Zamówienie Nr DT.26.12.2017 z dnia 2017-04-03 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na„Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”.

Tytuł ZAPROSZENIE „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”.
Numer DT.26.12.2017
Data wydania 2017-04-03
Termin składania uwag do oferty 2017-04-10

                                                                                                 Hajnówka, 2017-04-03

DT.26.12.2017                        

 

                                      

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 10.04.2017 r. do godziny 13:00.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-04-03