Zamówienie Nr DT.26.14.2017 z dnia 2017-05-05 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo w ilości 378 m3”.

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo w ilości 378 m3”.
Numer DT.26.14.2017
Data wydania 2017-05-05
Termin składania uwag do oferty 2017-05-12

Hajnówka, dnia 2017-05-05

DT.26.14.2017                        

 

                                      

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo w ilości 378 m3”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godziny 13:00.

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem
Krystyna Miszczuk
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówc

 

 

 

 

Załącznik:

1. Warunki zamówienia

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-05