Zamówienie Nr DT.26.14.2020 z dnia 2020-08-17 - Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1777B ul. Dobrowodzkiej w Kleszczelach. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Tytuł Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1777B ul. Dobrowodzkiej w Kleszczelach.
Numer DT.26.14.2020
Data wydania 2020-08-17
Termin składania uwag do oferty 2020-08-21

Hajnówka, dnia 31 sierpnia 2020 r.

DT.26.14.2020

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1777B ul. Dobrowodzkiej w Kleszczelach” prowadzonego w trybie zapytania cenowego.

 

            Na podstawie §3 ust. 13 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro – zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce z późniejszymi zmianami, Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Zgodnie z § 3 ust. 13 pkt. 2 ww. Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 1 oferta firmy PAR-BUD Robert Berk, Dubiny ul. Główna 1C, 17-200 Hajnówka, na kwotę 132.378,75 zł brutto. Zamawiający na realizacje zamówienia przeznaczył kwotę 45.079,50 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione.

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Krystyna Miszczuk

______________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 17 sierpnia 2020 r.

DT.26.14.2020

Zaproszenie


      Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania cenowego postępowaniu pn. Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1777B ul. Dobrowodzkiej w Kleszczelach.
Oferty należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, lub jako skan formularza ofertowego na adres email zdp@powiat.hajnowka.pl, do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.  
      W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2020-08-17

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-09-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-08-17