Zamówienie Nr DT.26.15.2020 z dnia 2020-06-18 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66.INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66
Numer DT.26.15.2020
Data wydania 2020-06-18
Termin składania uwag do oferty 2020-07-06

Ogłoszenie nr 510139820-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551842-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66”. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1774B na odcinku 1594 m, w tym: - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) - wykonaniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, - przebudowa istniejących zjazdów, - odmulenie obustronnych przydrożnych rowów oraz remont przepustów pod zjazdami, - remont istniejącego przepustu pod koroną drogi, - wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót - załącznik nr 12, - projekt budowlany zamienny – załącznik nr 13, - projekt wykonawczy – załącznik nr 14, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwane dalej: STWiOR) – załącznik nr 15, - projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 16. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR. W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesiące od dnia końcowego odbioru inwestycji; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy Kodeks Pracy. e) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe, cena oferowana będzie zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne i wszystkie inne które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia itp.; f) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; g) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres prowadzenia robót). h) Inwestycja realizowana zostanie z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconego dofinansowania przyznanego na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, w przypadku, gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez wykonawcę, określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej środki. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 661298.67
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@maksbud.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 183
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 813397.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 813397.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1145748.53
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

__________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 23 lipca 2020 r.

DT.26.15.2020

 

 

 

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 551842-N-2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66”.

 

 

1.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm, dalej: ustawy PZP) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

„MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów, w tym w kryterium cena 60 punktów i w kryterium gwarancja i rękojmia 40 punktów.

 

 

 1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez:

TFK ROADS Jacek Timofiejuk

ul. Ob. Warszawy 42

17-300 Siemiatycze

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktycznie i prawne: Na etapie badania złożonych oferta w zakresie rażąco niskiej ceny stwierdzono, że cena przedmiotowej oferty jest niższa o 33,45 % od szacunkowej wartości zamówienia, a co za tym idzie zachodzi ryzyko rażąco niskiej ceny. Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny wezwaniem DT.26.15.6.2020 z dnia 08.07.2020 r. Wykonawca nie złożył wyjaśnień do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego tj. do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 10:00. W związku z powyższym, Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niska cenę i na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 odrzuca ofertę Nr 1.

 1. ZESTAWIENIE OFERT

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty, którym przyznano punkty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium Cena 60 %

[cena oferty brutto / uzyskana ilość punktów]

Kryterium Gwarancja 40%

[ilość miesięcy / uzyskana ilość punktów]

Łączna punktacja

1.

TFK ROADS Jacek Timofiejuk

ul. Ob. Warszawy 42

17-300 Siemiatycze

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

813.397,36 / 60,00

72 / 40,00

100,00

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.143.515,61 / 42,68

72 / 40,00

82,68

4.

STW Andrzej Kiryluk

ul. Wiejska 1

17-200 Hajnówka

1.145.748,53 / 42,60

72 / 40,00

82,60

 

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 06 lipca 2020 r.

DT.26.15.2020

 

 

 

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 551842-N-2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66”.

 

 

 1. W dniu 06 lipca 2020 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66”.
 2. Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. netto 1.341.333,22 zł, podatek Vat 23% - 308.506,64 zł, brutto - 1.649.839,86 zł.
 3. W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 06 lipca 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty na realizację zamówienia:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]

Warunki płatności

1.

TFK ROADS Jacek Timofiejuk

ul. Ob. Warszawy 42

17-300 Siemiatycze

1.097.984,10

14.10.2020 r.

72

14 dni

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

813.397,36

14.10.2020 r.

72

14 dni

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.143.515,61

14.10.2020 r.

72

14 dni

4.

STW Andrzej Kiryluk

ul. Wiejska 1

17-200 Hajnówka

1.145.748,53

14.10.2020 r.

72

14 dni

 

 1. Na tym otwarcie ofert zakończono.
 2. Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista osób obecnych w czasie otwarcia ofert.

 

Podpisy komisji przetargowej:

 1. Krystyna Miszczuk
 2. Aleksandra Majewska
 3. Świetłana Karpiuk

__________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 551842-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2020


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66
Numer referencyjny: DT.26.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66”. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1774B na odcinku 1594 m, w tym: - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) - wykonaniu obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, - przebudowa istniejących zjazdów, - odmulenie obustronnych przydrożnych rowów oraz remont przepustów pod zjazdami, - remont istniejącego przepustu pod koroną drogi, - wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót - załącznik nr 12, - projekt budowlany zamienny – załącznik nr 13, - projekt wykonawczy – załącznik nr 14, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwane dalej: STWiOR) – załącznik nr 15, - projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 16. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR. W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesiące od dnia końcowego odbioru inwestycji; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy Kodeks Pracy. e) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe, cena oferowana będzie zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne i wszystkie inne które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia itp.; f) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; g) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres prowadzenia robót). h) Inwestycja realizowana zostanie z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconego dofinansowania przyznanego na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, w przypadku, gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez wykonawcę, określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej środki. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-10-14


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowych warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. 2) Wykonawca będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia, o odpowiednich uprawnieniach, w szczególności kierownika budowy branży drogowej, obsługę laboratoryjną oraz geodezyjną. Zamawiający zastrzega, że minimalne doświadczenie kierownika budowy – w ciągu ostatnich 5 lat kierowanie budową o wartości minimum 400.000,00 zł brutto. 3) Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokonana oceny spełnienia ww. warunków wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” – załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym Podwykonawców – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają również wszyscy Podwykonawcy. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) Warunku udziału dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy (art. 22c) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na okres realizacji inwestycji. - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, na zasoby innego podmiotu przedkłada ww. dokumenty dotyczące odpowiednio tego podmiotu. c) Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (22d) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, należy złożyć oświadczenie o zdolności technicznej i zawodowej - załącznik nr 7 do SIWZ wskazując jednocześnie: - rodzaj i wartość robót, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody (poświadczenia, referencje) określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, - kierownika budowy wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do pełnienia tej funkcji wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na rozbudowę DP1774B”, b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2020 poz. 299) 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 06.07.2020 r. do godz. 10:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Okoliczności zwrotu i zatrzymania wadium określa Ustawa PZP. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-07-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-06-18