Zamówienie Nr DT.26.16.2019 z dnia 2019-07-08 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże oraz w okresie gwarancji i rękojmi

Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże oraz w okresie gwarancji i rękojmi
Numer DT.26.16.2019
Data wydania 2019-07-08
Termin składania uwag do oferty 2019-07-17

Hajnówka, dnia 18 lipca 2019 r.

DT.26.16.2019

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, złożoną przez Wykonawcę:

 

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi 19.557,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie: Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 100,00 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, spełniające wymagania Zamawiającego określone w Warunkach zamówienia, którym przyznano punktację, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Punktacja

1.

Sweco Consulting sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22

60-829 Poznań

44.280,00 zł

44,17 pkt.

2.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

19.557,00 zł

100,00 pkt.

 

                Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

Otrzymują:

  1. Sweco Consulting sp. z o.o.
  2. BPiUB Mirosław Jerzy Iwaniuk.
  3. -a/a-
  4. BIP Powiatu Hajnowskiego (w wersji elektronicznej)

 

 

__________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 10 lipca 2019 r.

DT.26.15.2019

 

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zawiadamia, że w Warunkach Zamówienia,  dział VI, pkt 2 lit. d) poprawił oczywistą omyłkę pisarską, jak niżej:

jest:

d) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 zł. potwierdzona za zgodność z oryginałem,

powinno być:

d) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 20 000,00 zł. potwierdzona za zgodność z oryginałem,

Pozostałe warunki zamówienia oraz załączniki pozostają bez zmian. Niniejsze zmiany należy traktować jako integralną część warunków zamówienia.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

______________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 08 lipca 2019 r.

DT.26.16.2019

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Oferty należy złożyć do 17 lipca 2019 r. do godziny 12:00 pisemnie na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. 

W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-07-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-07-08