Zamówienie Nr DT.26.17.2019 z dnia 2019-07-19 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 569235-N-2019 z dnia 04 lipca 2019 r. na roboty budowlane pn. „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew”.

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 569235-N-2019 z dnia 04 lipca 2019 r. na roboty budowlane pn. „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew”.
Numer DT.26.17.2019
Data wydania 2019-07-19

Ogłoszenie nr 540188095-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.

Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510187487-N-2019
Data: 06/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa gmina Narew”. 2. Zakres robót objętych zamówieniem Zakres przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże obejmuje Zakres remontu drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót - załącznik nr 3, - projekt wykonawczy – załącznik nr 4, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwane dalej: STWiOR) – załącznik nr 5. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR. W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesiące, a maksimum 60 miesięcy od dnia końcowego odbioru inwestycji; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy Kodeks Pracy. e) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe, cena oferowana będzie zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne i wszystkie inne które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia itp.; f) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ; UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa gmina Narew”. 2. Zakres robót objętych zamówieniem: Zakres remontu drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót - załącznik nr 3, - projekt wykonawczy – załącznik nr 4, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwane dalej: STWiOR) – załącznik nr 5. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR. W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesiące, a maksimum 60 miesięcy od dnia końcowego odbioru inwestycji; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy Kodeks Pracy. e) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe, cena oferowana będzie zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne i wszystkie inne które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia itp.; f) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ; UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 510187487-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 569235-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa gmina Narew”. 2. Zakres robót objętych zamówieniem Zakres przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże obejmuje Zakres remontu drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - przedmiar robót - załącznik nr 3, - projekt wykonawczy – załącznik nr 4, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwane dalej: STWiOR) – załącznik nr 5. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR. W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesiące, a maksimum 60 miesięcy od dnia końcowego odbioru inwestycji; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy Kodeks Pracy. e) cena oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe, cena oferowana będzie zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne i wszystkie inne które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia itp.; f) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ; UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 572865.74
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "MAKSBUD"
Email wykonawcy: biuro@maksbud.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 183
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 704624.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 704624.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 704624.86
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie z

 

_____________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 19 lipca 2019 r.

DT.26.17.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie nr 569235-N-2019 z dnia 04 lipca 2019 r. na roboty budowlane pn. „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew”.

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 19 lipca 2019 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

 

Ogółem brutto          - 663.021,52 zł

W tym:

Netto                         - 539.041,89 zł

Podatek Vat 23%      - 123.979,63 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia, jak niżej:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe

 „MAKSBUD” Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

704.624,86

08.11.2019r.

60

7 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego

 

Podpisy komisji:

  1. Krystyna Miszczuk
  2. Aleksandra Majewska
  3. Świetłana Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-07-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-09-09

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-07-19