Zamówienie Nr DT.26.2.2018.AM z dnia 2018-01-16 - Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 50 ton -ROZSTRZYGNIĘCIE

Tytuł Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 50 ton
Numer DT.26.2.2018.AM
Data wydania 2018-01-16
Termin składania uwag do oferty 2018-01-22

Hajnówka, dnia 2018-01-22

DT.26.2.2018.AM

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 50 ton”.

               

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 6, którą złożyła firma:

 

Zakład Usługowo-Handlowy „DEGAMEX”

Agnieszka Górniak

Kamieniec 8

28-230 Połaniec

Cena oferty wynosi 23062,50 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

ul. I. Krasickiego 18A, 32-556 Alwernia

29 581,50

77,96

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

29 520,00

 78,13

3.

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

25 215,00

91,46

4.

IREKO Irena Kotowska, Jacek Kotowski, Spółka Jawna

ul. Radzymińska 287, 03-694 Warszawa

30 627,00

75,30

5.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

33 517,50

68,81

6.

Zakład Usługowo-Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

23 062,50

100,00

7.

PPHU BITUMIX Wiesław Grzegorczyk

ul. H. Kołłątaja 28/30, 25-715 Kielce

26 752,50

86,21

 

                                                                                                          

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

________________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-01-15

DT.26.2.2018.AM    

 

ZAPROSZENIE

     Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 50 ton”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro).

     Oferty należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty/kuriera na ww. adres. Kopertę należy opatrzyć nazwą oraz danymi Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na dostawę masy na zimno. Nie otwierać do dnia 22.01.2018 r. do godz. 12.00”. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godziny 12:00.

     W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Z poważaniem

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

   

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce inż. Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-16