Zamówienie Nr DT.26.2.2020 z dnia 2020-02-03 - Dostawa używanego samochodu dostawczego

Tytuł Dostawa używanego samochodu dostawczego
Numer DT.26.2.2020
Data wydania 2020-02-03
Termin składania uwag do oferty 2020-02-10

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Bielska 41

17-200 Hajnówka

 

Hajnówka, dnia 10 lutego 2020 r.

DT.26.2.2020

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawę używanego samochodu dostawczego”.

              

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

MIDAR Dariusz Głuśniewski

05-123 Chotomów

ul. Piusa XI 19

 

Cena oferty brutto: 12500,00 zł

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi Kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Warunkach Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryteriów „Cena”, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium 1 (100%)

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

MIDAR Dariusz Głuśniewski

05-123 Chotomów

ul. Piusa XI 19

12500,00

100,00

2.

Górecki PPHU Górecki Paweł Górecki

26-212 Smyków

Królewiec 100

Oferta wpłynęła po terminie składania ofert

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

--------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

 

Hajnówka, dnia 03 lutego 2020 r.

DT.26.2.2020

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę używanego samochodu dostawczego”.  W załączeniu przesyłam Warunki Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

 

Z poważaniem,

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: DYREKROR Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2020-02-03

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2020-02-03