Zamówienie Nr DT.26.20.2017 z dnia 2017-07-25 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr 547253-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr 547253-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”
Numer DT.26.20.2017
Data wydania 2017-07-25

 

Hajnówka, dnia 2017-07-25

DT.26.20.2017

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr 547253-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Zamówienie realizowane w następujących częściach:

Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród

Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 24 lipca 2017 r. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta.

W przedmiotowej ofercie nie określono okresu gwarancji i rękojmi, co było wymagane i stanowi przedmiot oceny oferty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-07-25

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-25