Zamówienie Nr DT.26.20.2017 z dnia 2017-08-22 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia nr 559887-N-2017 z dnia 2017-07-28 pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” oraz jego zmianie nr 500006790-N-2017 z dnia 2017-08-01.

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia nr 559887-N-2017 z dnia 2017-07-28 pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” oraz jego zmianie nr 500006790-N-2017 z dnia 2017-08-01.
Numer DT.26.20.2017
Data wydania 2017-08-22

Hajnówka, dnia 2017-08-22

DT.26.20.2017

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                         

Dotyczy: Zamówienia nr 559887-N-2017 z dnia 2017-07-28 pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” oraz jego zmianie nr 500006790-N-2017 z dnia 2017-08-01.

 

 

Zamówienie realizowane w następujących częściach:

Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród

Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

  1. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

 

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała łącznie 100 punktów, w tym w kryterium cena 60 pkt, w kryterium gwarancja 40 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi kryteriami i wagami:

1) Kryterium – cena, waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 60 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

 

2) Kryterium - gwarancja, waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

gwarancja badanej kolejno oferty

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------- x 40 pkt

maksymalna oferowana gwarancja

 przy czym min. okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesiące.

 

3) Łączna ilość punktów = pkt w kryterium „cena” + pkt w kryterium „gwarancja”.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, której przyznano punktację wg kryteriów „Cena” i „Gwarancja”, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto /punktacja

Gwarancja/punktacja

Otrzymana ilość punktów

1.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37,

15-522 Białystok

754 030,38 zł /60 pkt

36 miesięcy /40 pkt

100,00

 

Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

  1. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

 

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała łącznie 100 punktów, w tym w kryterium cena 60 pkt, w kryterium gwarancja 40 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi kryteriami i wagami:

1) Kryterium – cena, waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 60 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

 

2) Kryterium - gwarancja, waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

gwarancja badanej kolejno oferty

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------- x 40 pkt

maksymalna oferowana gwarancja

 przy czym min. okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesiące.

 

3) Łączna ilość punktów = pkt w kryterium „cena” + pkt w kryterium „gwarancja”.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, której przyznano punktację wg kryteriów „Cena” i „Gwarancja”, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto /punktacja

Gwarancja/punktacja

Otrzymana ilość punktów

1.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37,

15-522 Białystok

439 045,89 zł /60 pkt

36 miesięcy /40 pkt

100,00

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy,

- nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a fakt jego otrzymania został potwierdzony przez wykonawcę albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy.

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-08-24

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-08-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-08-24