Zamówienie Nr DT.26.23.2019 z dnia 2019-08-21 - Zakup wraz z dostawą grysów granitowych. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zakup wraz z dostawą grysów granitowych
Numer DT.26.23.2019
Data wydania 2019-08-21
Termin składania uwag do oferty 2019-08-29

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 02 września 2019 r.

DT.26.23.2019

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych”.

               

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe Budownictwa  „TRASA” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

Oferta w wyniku badania ofert przeprowadzonej przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                                              minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                             cena badanej kolejno oferty brutto

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert dodatkowych przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Warunkach Zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono niżej wymienione oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wartość ogółem brutto za 100 ton [zł]

1.

GRANKRUSZ Sp. z o. o.

22-100 Chełm

ul. Stanisława Moniuszki 3

16.113,00

2.

LAJON Tadeusz Zając Spółka Jawna

42-675 Świętoszowice

ul Cegielniana 10

17.195,00

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe -Budownictwa „TRASA”

21-500 Biała Podlaska

ul. Żeromskiego 7

16.113,00

 

W związku ze złożeniem ofert przedstawiających taką samą cenę wykonania zamówienia, Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Po złożeniu ofert dodatkowych w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przyznał poszczególnym ofertom poniższą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wartość ogółem brutto za 100 ton [zł]

Ilość uzyskanych punków [pkt]

1.

GRANKRUSZ Sp. z o. o.

22-100 Chełm

ul. Stanisława Moniuszki 3

15.744,00

96,88

2.

LAJON Tadeusz Zając Spółka Jawna

42-675 Świętoszowice

ul Cegielniana 10

17.195,00

88,70

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe -Budownictwa „TRASA”

21-500 Biała Podlaska

ul. Żeromskiego 7

15.252,00

100,00

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

____________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2019-08-30

DT.26.23.2019

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 30.08.2019 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.23.2019 pn. „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych”.

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2019-08-29 godz. 15:00 wpłynęły niżej wymienione oferty na realizację zamówienia, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 tonę  [zł]

Wartość ogółem brutto za 100 ton

Doświadczenie projektanta [liczba dokumentacji]

1.

„GRANKRUSZ Sp. z o. o.

22-100 Chełm,

ul. Stanisława Moniuszki 3

161,13

16 113,00

2.

„LAJON Tadeusz Zając Spółka Jawna

42-675 Świętoszowice,

ul Cegielniana 10

171,95

17 195,00

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe -Budownictwa „TRASA”

21-500 Biała Podlaska

ul. Żeromskiego 7

161,13

16 113,00

 

 

                                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                              Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                       w Hajnówce

                                                                                                                    Mikołaj Janowski

 

____________________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul.Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 21 sierpnia 2019 r.

DT.26.23.2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych”. W załączeniu przesyłam Warunki Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Oferta na dostawę grysów” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

 

Z poważaniem,

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-08-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-09-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-21