Zamówienie Nr DT.26.24.2019 z dnia 2019-08-21 - Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 22 ton. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 22 ton
Numer DT.26.24.2019
Data wydania 2019-08-21
Termin składania uwag do oferty 2019-08-29

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 02 września 2019 r.

DT.26.24.2019

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup z dostawą emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3PU” w ilości 22 ton.

               

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyła firma:

 

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Biuro Bierawa

ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

 

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi Kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                                               minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                              cena badanej kolejno oferty brutto

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Warunkach Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryteriów „Cena”, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium „Cena” wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

35.692,14

93,25

2.

BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Biuro Bierawa ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

33.283,80

100,00

3.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

35.529,78

93,68

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

______________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2019-08-30

DT.26.24.2019

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 22 ton”

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 30.08.2019 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.24.2019 „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 22 ton”.

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2019-08-29 godz. 15:00 wpłynęły niżej wymienione oferty na realizację zamówienia, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 tonę  [zł]

Wartość ogółem brutto za 22 tony

\(zł)

1.

OLAN Południe  Sp. z o. o.

33-200 Dąbrowa Tarnowska,

ul. Szkolna 6 3

1 622,37

35 692,14

2.

BITUNOWA Sp. Z o.o.

01-919 Warszawa

ul. Wólczyńska 237

 

1512,90

33 283,80

3.

BUDOMOST Sp. z o.o.

15-521 Białystok

Zaścianki,

ul. Szosa Baranowicka 37,

 

1614,99

35 592,78

 

 

 

                                                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                              Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                       w Hajnówce

                                                                                                                    Mikołaj Janowski

___________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 21 sierpnia 2019 r.

DT.26.24.2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 22 ton”. W załączeniu przesyłam Warunki Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Oferta na dostawę emulsji” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00.

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

 

Z poważaniem,

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-08-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-09-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-21