Zamówienie Nr DT.26.27.2017 z dnia 2017-09-15 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia nr 574069-N-2017 z dnia 2017-08-18 pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa nr 1779B”.

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia nr 574069-N-2017 z dnia 2017-08-18 pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa nr 1779B”.
Numer DT.26.27.2017
Data wydania 2017-09-15

Hajnówka, dnia 2017-09-15

DT.26.27.2017

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                         

Dotyczy: Zamówienia nr 574069-N-2017 z dnia 2017-08-18 pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa nr 1779B”.

               

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

INFRA INSTAL Sp. z o.o.

  1. Jagiellońska 39

17-100 Bielsk Podlaski

 

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała łącznie 100 punktów, w tym w kryterium cena 60 pkt, w kryterium gwarancja 40 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi kryteriami i wagami:

1) Kryterium – cena, waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 60 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

 

2) Kryterium - gwarancja, waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

gwarancja badanej kolejno oferty

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------- x 40 pkt

maksymalna oferowana gwarancja

 przy czym min. okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 72 miesiące.

 

3) Łączna ilość punktów = pkt w kryterium „cena” + pkt w kryterium „gwarancja”.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, której przyznano punktację wg kryteriów „Cena” i „Gwarancja”, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto /punktacja

Gwarancja/punktacja

Otrzymana ilość punktów

1.

INFRA INSTAL Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 39

17-100 Bielsk Podlaski

271 978,03 zł /60 pkt

60 miesięcy /40 pkt

100,00

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy,

- nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a fakt jego otrzymania został potwierdzony przez wykonawcę albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy.

 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-15