Zamówienie Nr DT.26.28.2019 z dnia 2019-10-08 - Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 170 ton (luzem). INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 170 ton (luzem)
Numer DT.26.28.2019
Data wydania 2019-10-08
Termin składania uwag do oferty 2019-10-15

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

 

Hajnówka, dnia 18 października 2019 r.

DT.26.28.2019

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 170 ton (luzem)”.

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

GPS Jan Andrzejuk

ul. Zielona 10

17-100 Bielsk Podlaski

 

Oferta w wyniku badania ofert przeprowadzonej przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                                                 minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                                  cena badanej kolejno oferty brutto

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w Warunkach zamówienia, której przyznano punktację, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferowana cena

Punktacja

1.

GPS Jan Andrzejuk

ul. Zielona 10

17-100 Bielsk Podlaski

47.465,70 zł

100,00 pkt.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

_______________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2019-10-16

                                Zarząd Dróg Powiatowych

                                         w Hajnówce

                            17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41

DT.26.28.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 170 ton (luzem)” .

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  1. W dniu 16 października 2019 r. zostały otwarte oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

 

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto tj. z podatkiem VAT 48 302,10 zł, netto 39 270,00 zł, w przeliczeniu 9107,78 euro.

 

  1. W prowadzonym, w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Tj. do dnia 15 pażździernika 2019 r. do godz. 15.00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez Wykonawcę jak niżej:

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto zł

1.

GPS Jan Andrzejuk

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Zielona 10

47 465,70

                   

 DYREKTOR             

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce            

Mikołaj Janowski       

 

_____________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 08 października 2019 r.

DT.26.28.2019

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego postępowaniu pn. „Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 170 ton (luzem)”.

Oferty należy złożyć do 15 października 2019 roku do godziny 15:00 pisemnie na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. 

W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

 

                                                                                                                                

                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                         w Hajnówce

                                                                                                                                    Mikołaj Janowski

 

 

 

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-10-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-23

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-10-08