Zamówienie Nr DT.26.3.2018.AM z dnia 2018-02-15 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych”.ROZSTRZYGNIĘCIE

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych”.
Numer DT.26.3.2018.AM
Data wydania 2018-02-15
Termin składania uwag do oferty 2018-02-27

Hajnówka, dnia 2018-03-01

DT.26.3.2018.AM

 

 

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą rysów granitowych płukanych”.

               

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe – Budownictwa

„TRASA” Sp. z o.o.

  1. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

Cena oferty wynosi 135 482,04 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

„GRANKRUSZ” Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm

152 913,60

88,60

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe - Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska

135 482,04

100,00

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

 

__________________________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-02-27

DT.26.3.2018.AM

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych”.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje się że w dniu 27.02.2018 r. o godzinie 12.15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.3.2018.AM.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

Ogółem:

            Netto               - 100 016,20 zł

            Brutto             - 123 019,93 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2018-02-27 godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty na realizację zamówienia, jak niżej:

 

Oferta nr 1

„GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

  1. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

Cena oferty brutto wynosi: 152 913,60 zł

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 06.04.2018 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe - Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o.

  1. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

Cena oferty brutto wynosi: 135 482,04 zł

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 06.04.2018 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia.

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

_________________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 2018-02-15

DT.26.3.2018.AM

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z Nazwą Wykonawcy oraz napisem „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 27.02.2018 r. do godziny 12:00.

 

Warunki zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl dla realizacji zadania pn.: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych” i Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka

 

 

 

Z poważaniem

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 PYTANIE DO ZAMÓWIENIA

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-03-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-15