Zamówienie Nr DT.26.31.2019 z dnia 2019-11-15 - Wykonanie projektów zamiennych dla dokumentacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B granica powiatu (Miedwieżyki) - dr. krajowa 66

Tytuł Wykonanie projektów zamiennych dla dokumentacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B granica powiatu (Miedwieżyki) - dr. krajowa 66
Numer DT.26.31.2019
Data wydania 2019-11-15
Termin składania uwag do oferty 2019-11-22

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

  1. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 28 listopada 2019 r.

DT.26.31.2019

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie projektów zamiennych dla dokumentacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B granica powiatu (Miedwieżyki) - dr. krajowa 66”.

               

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

 

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

Mirosław Jerzy Iwaniuk

  1. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

Cena oferty brutto: 18327,00 zł

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi Kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                                                minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                                 cena badanej kolejno oferty brutto

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Warunkach Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryteriów „Cena”, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium 1 (100%)

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

Szkoleniowo Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa Radosław Burdach

ul. Zagrodowa 57, 21-400 Łuków

18439,00

99,39

2.

DROMOBUD Sp. z o.o.

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok

48806,40

37,55

3.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka

18327,00

100,00

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

 

________________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 20 listopada 2019 r.

DT.26.31.2019

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie projektów zamiennych dla dokumentacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B granica powiatu (Miedwieżyki) - dr. krajowa 66”.

 

ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że w ww. postępowaniu wprowadził zmiany do Warunków Zamówienia oraz załączników do Warunków Zamówienia.

W załączeniu przesyłam warunki zamówienia, załącznik nr 1 „formularz ofertowy” oraz załącznik nr 2 „Projekt umowy” po zmianach z dnia 20.11.2019 r. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.    

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 15:00.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia – po zmianie z dnia 20.11.2019 r.
  2. Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” – po zmianie z dnia 20.11.2019 r.
  3. Załącznik nr 2 „Projekt umowy” – po zmianie z dnia 20.11.2019 r.

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

______________________________________________________________________________________-

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 15 listopada 2019 r.

DT.26.31.2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie projektów zamiennych dla dokumentacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B granica powiatu (Miedwieżyki) - dr. krajowa 66”.  W załączeniu przesyłam Warunki Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 15.00. Kopertę należy opatrzyć nazwą oraz danymi Wykonawcy z dopiskiem: Oferta na opracowanie dokumentacji – DP1774B”.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

 

Z poważaniem,

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-11-15