Zamówienie Nr DT.26.32.2020 z dnia 2020-11-24 - Dostawa paliw płynnych w 2021 roku.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Dostawa paliw płynnych w 2021 roku
Numer DT.26.32.2020
Data wydania 2020-11-24

Hajnówka, dnia 09 grudnia 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych

W Hajnówce ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

 

DT.26.32.2020

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 614265-N-2020 z dnia 2020.11.24 pn.”Dostawa paliw płynnych w 2021 roku”.

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Część 1 - Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135, 80-178 Gdańsk

Uzasadnienie: Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert. Uzyskała łącznie 100 punktów

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Części I wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy LOTOS PALIWA Sp. z o.o. spełniła wymagania Zamawiającego określone w SWIZ. W ofercie firmy PRONAR Sp. z o.o., 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A złożonej w niniejszym postępowaniu, w formularzu ofertowym 1a stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający stwierdził oczywistą omyłkę rachunkową o której mowa w art. 87 ust. ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843). Zamawiający zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 pkt. 2 poprawił oczywistą omyłkę rachunkowej, dokonał zmian w wyżej wspomnianym formularzu przez zwiększenie ogólnej szacunkowej wartości dostaw:

Przed poprawieniem:

Ogółem szacunkowa wartość dostawy wyniesie:

Netto: 219 349,59 zł

VAT: 23% 50 450,41 zł

Brutto: 269 800,00 zł

Słownie złotych brutto: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100,

Po poprawieniu:

Ogółem szacunkowa wartość dostawy wyniesie:

Netto: 224 950,00 zł

VAT: 23% 51 700,00 zł

Brutto: 276 650,00 zł

Słownie złotych brutto: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100.

Oferta po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. O dokonaniu wyżej opisanej poprawki Zamawiający niezwłocznie poinformował Wykonawcę.

Nr. oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium 1 Cena brutto

[zł]

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena (C)

Kryterium 2

Rabat [%]

ON / PB

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rabat (R)

Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę

1

Lotos Paliwa Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135, 80-718, Gdańsk

276 100,00

60,00

3,00 + 3,00

=6

40,00.

100,00

2

Pronar Sp. z o.o. 17-210 Narew, ul Mickiewicza 101A

Po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

276 650,00

59,88

2,55 + 1,00

=3,55

23,67

83,55

 

 

Część 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

P.P.H.U.”OPAL” Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski

17-200 Hajnówka, ul. Targowa 84

 

Uzasadnienie: Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert uzyskała łącznie 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Części II wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena” i „Rabat”.

 

Nr. oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium 1 Cena brutto

[zł]

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena (C)

Kryterium 2

Rabat [%]

Liczba punktów uzyskanych w kryterium rabat (R)

Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę

2.

Pronar Sp. z o.o. 17-210 Narew ul Mickiewicza 101A

39 450,00 zł

57,26

0,00

0,00

57,26

3.

P.P.H.U”OPAL”SJ

I. Puławska, R. Puławski 17-200 Hajnówka ul. Targowa 84

37 650,00 zł

60

4,65

40,00

100,00

 

Dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

____________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

ul. Bielska 41, 17-200

Hajnówka

Hajnówka 02 grudnia 2020

DT.26.32.2020

 

 

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 614265-N-2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. pn. ”Dostawa paliw płynnych w 2021 r.”.

 1. W dniu 02 grudnia 2020 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Dostawa paliw płynnych w 2021r”.

Ilości zamawianego paliwa:

-Olej napędowy -55 000 l

-Benzyna bezołowiowa – 5 000 l

-Olej opałowy – 15 000 l

 1. Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.:

Brutto – 317 883,50 zł.

Netto - 258 441,87 zł,

Vat 23% - 59 441,63 zł,

 

Zamówienie jest podzielone na części

Część 1. - Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

Szacunkowa kwota:

 

         Brutto     273 050,00 zł,

         Netto       221 991,87 zł.

         Vat. 23%   51 058,13 zł.

 

Część 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego Szacunkowa kwota:

         Brutto     44 833,50 zł,

         Netto      36 450,00 zł.

         Vat.23% 8 383,50 zł.

 1. W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 02 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty na realizację zamówienia:

Część 1 Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

 

Nr. Oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto wykonania zamówienia [zł]

Udzielony rabat od ceny brutto 1 l paliwa ON / Pb [%]

Warunki płatności

Termin wykonania dostawy

1.

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

276 100,00

3,00 / 3,00

termin płatności 21 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury

Od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

2.

PRONAR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

269 800,00

2,55 / 1,00

termin płatności 14 dni kalendarzowych od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury

Od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

 

Część 2 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto wykonania zamówienia [zł]

Udzielony rabat od ceny brutto 1 l paliwa [%]

Warunki płatności

Termin wykonania dostawy

2.

PRONAR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

39 450,00

0,00

14 dni kalendarzowych od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury

Od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

3.

P.P.H.U. „OPAL” SJ I. Puławska, R. Puławski ul. Targowa 84 17-200 Hajnówka

37 650,00

4,65

30 dni kalendarzowych od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury

Od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

 

 1. Na tym otwarcie ofert zakończono.
 2. Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista osób obecnych w czasie otwarcia ofert.

 

Podpisy komisji przetargowej:

 1. Krystyna Miszczuk
 2. Niczyporuk Ireneusz
 3. Paweł Grygoruk

_________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 614265-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Dostawa paliw płynnych w 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2020


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych w 2021
Numer referencyjny: DT.26.32.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
do 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1. Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2021 roku, jak niżej: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość litrów, 5000 l - oleju napędowego ON - szacunkowa ilość litrów, 55000 l 2) Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw. 3) Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie - benzyny bezołowiowej Pb 95, - oleju napędowego ON, 4) Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1680z późn. zm.). 5) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.). 6) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228:2013-04; PN-EN590:2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. 7) Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 8) Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra. 9) Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej: a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że: - karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego, - Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. - Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 29.12.2020 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2021 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie umowy. 10) Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie. 11) Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700. 12) W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11. 13) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw. 14) W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca. 15) Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy. Część 2. Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego. 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego -15 000 litrów. 2) Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 3) Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2021 roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego. 5) Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011, oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008). 6) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.). 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.

II.5) Główny kod CPV: 09130000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

09134100-8

09135100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2021-01-01

2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie części 1 i 2: Zamawiający stawia szczegółowy warunek w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień i kompetencji do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane uprawnienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, że stawiany warunek spełniają łącznie (wspólnie). W przypadku Wykonawców powołujących się na za zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, że stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają łącznie (wspólnie) z podmiotem trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia - zgodnie z art. 22d ust. 2 Ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. b) obowiązującą aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

rabat

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2021 roku, jak niżej: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość litrów, 5000 l - oleju napędowego ON - szacunkowa ilość litrów, 55000 l 2) Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw. 3) Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie - benzyny bezołowiowej Pb 95, - oleju napędowego ON, 4) Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1680z późn. zm.). 5) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.). 6) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228:2013-04; PN-EN590:2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. 7) Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 8) Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra. 9) Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej: a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że: - karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego, - Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. - Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 29.12.2020 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2021 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie umowy. 10) Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie. 11) Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700. 12) W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11. 13) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw. 14) W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca. 15) Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09130000-9, 09132100-4, 09134100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

rabat

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego -15 000 litrów. 2) Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 3) Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2021 roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego. 5) Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011, oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008). 6) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.). 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09130000-9, 09135100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

rabat

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych W Hajnówce inż. Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2020-11-24

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-12-09

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-11-24