Zamówienie Nr DT.26.33.2019 z dnia 2019-12-06 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Dostawa paliw płynnych w 2020 roku.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Dostawa paliw płynnych w 2020 roku
Numer DT.26.33.2019
Data wydania 2019-12-06
Termin składania uwag do oferty 2019-12-16

Ogłoszenie nr 510008052-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Dostawa paliw płynnych w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633162-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa paliw płynnych w 2020 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.33.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”. Zamówienie podzielone jest na części: Część 1 – Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy Część 2 – Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego 2. Zakres robót objętych zamówieniem Część 1: Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2020 roku, jak niżej: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość 5 000 litrów, - oleju napędowego ON - szacunkowa ilość 55 000 litrów, 2) Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw. 3) Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie - benzyny bezołowiowej Pb 95, - oleju napędowego ON, 4) Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 5) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). 6) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228; PN-EN590 2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. 7) Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 8) Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra. 9) Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej: a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że: - karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego, - Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy miesięczny zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. - Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 01.01.2020 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2019 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie umowy. 10) Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie. 11) Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700. 12) W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11. 13) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw. 14) W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca. 15) Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy. Część 2 – Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego - 15 000 litrów. 2) Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 3) Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2020 roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego. 5) Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011P, oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008). 6) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 09130000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 247723.58
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BAQ DŻEGA Spółka Jawna
Email wykonawcy: baqdzega@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Białostocka 11
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 304700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 304700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304700.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38536.59
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna Irena Puławska Roman Puławski
Email wykonawcy: firmaopal@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Targowa 84
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48750.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

_________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul.Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 20 grudnia 2019 r.

DT.26.33.2019

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 633162-N-2019 z dnia 2019-12-06 pn.”Dostawa paliw płynnych w 2020 roku”.

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Część 1 - Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

BAQ DŻEGA SPÓŁKA JAWNA

ul. Białostocka 11, 17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi 304700,00 zł brutto.

Uzasadnienie: Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganym kryterium uzyskała 100,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Punktacja

1.

BAQ DŻEGA SPÓŁKA JAWNA

ul. Białostocka 11, 17-200 Hajnówka

304700,00

100,00

 

Część 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski

ul.Targowa 84, 17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi 47400,00 zł brutto.

Uzasadnienie: Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganym kryterium uzyskała 100,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Punktacja

1.

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka

47400,00

100,00

2.

PLUS Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn

Ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok - Zaścianki

48750,00

97,23

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

______________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 16 grudnia 2019 r.

DT.26.33.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: Zamówienia nr 654425-N-2018 z dnia 2018-11-28 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2019 r.”

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), informuje się że w dniu 16.12.2019 r. o godzinie 10:10 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.33.2019.

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

Ogółem:

            Netto   - 285.284,56 zł

            Brutto - 350.900,01 zł

 

Zamówienie podzielone jest na części:

 

Część 1 - Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

Szacunkowa kwota brutto 301.550,01 zł, w tym netto 245.162,61 zł.

 

Część 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

Szacunkowa kwota brutto 49.350,00 zł, netto 40.121,95 zł.

 

            W przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa paliw płynnych w 2020 roku” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 16 grudnia 2019 r. godz. 10:00 wpłynęły oferty, jak niżej:

 

Część 1 - Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

BAQ Dżega Spółka Jawna

ul. Białostocka 11

17-200 Hajnówka

304 700,00

14 dni od dnia dostarczenia faktury

 

Część 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna 

Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Targowa 84

17-200 Hajnówka

47 400,00

14 dni od dnia dostarczenia faktury

2.

PLUS Spółka Jawna

Jurkiewicz i Syn

Ul. Szosa Baranowicka 58

15-521 Białystok - Zaścianki

48 750,00

14 dni od dnia dostarczenia faktury

 

Podpisy komisji:

 1. Krystyna Miszczuk
 2. Aleksandra Majewska
 3. Świetłana Karpiuk

_____________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 12 grudnia 2019 r.

DT.26.33.2019

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 633162-N-2019 z dnia 2019-12-06 pn.”Dostawa paliw płynnych w 2020 roku”.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

 

 

          Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 Pzp dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

 

Treści zapytań i odpowiedzi:

 

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania by karty wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Natomiast w trakcie realizacji umowy karty wydane byłyby w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty - utrata, zmiana danych i itp., lub zamówienia nowej karty) ? (§ 1 ust 9b tiret 3, oraz SIWZ III, Część 1, pkt 9b tiret 3 )

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje wydanie kart paliwowych w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy pod warunkiem, że Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2020 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w dziale III ust. 2. Część 1, pkt 9b, trited 3 i projekcie umowy.

Zamawiający akceptuje wydanie nowych kart (w przypadku utraty, zmiany danych) w trakcie realizacji umowy w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje  opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje opłaty za karty, jak niżej:

- 0 zł netto za kartę nową,

- 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów projektu umowy § 1 ust 13, oraz SIWZ III, Część 1, pkt 13 ?

Wykonawca stara się obsłużyć w jak najkrótszym czasie wszystkich klientów z zachowaniem zasady równego traktowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od zapisów projektu umowy § 1 ust 13, oraz dziale III, ust. 2, Część 1, pkt 13.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w projekcie umowy § 1 ust 14, oraz SIWZ III, Część 1, pkt 14 poprzez zastąpienie zapisów proponowaną treścią :

„ W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji   dokonywać  będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego”

Wykonawca  umożliwia tankowanie na  wszystkich stacjach  paliw w całej sieci  PKN ORLEN S.A  z uwzględnieniem  rabatu wskazanego w ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie umowy § 1 ust 14, oraz SIWZ III, Część 1, pkt 14

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany zapisu §  3 ust  6 i zaakceptuje 2 okresy rozliczeniowe  trwające: od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Faktury będą wystawiane po zakończeniu okresu rozliczeniowego”?

Załącznik do faktury  stanowiący jej integralną część zawiera wykaz  wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dwa okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem że faktura za miesiąc grudzień będzie wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego w dniu 30.12.2020 roku.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zaakceptowania i dokonania zmian w § 3 ust. 8 aby dokumentem potwierdzającym  zakup paliwa był dowód wydania zawierający następujące informacje:

 • dokładny adres stacji paliw
 • nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 • nr rejestracyjny samochodu
 • kwota do zapłaty
 • ilość wydanego paliwa
 • data i godzina transakcji

Dodatkowo informuję, że raport transakcji  nie zawiera imienia i nazwiska osoby dokonującej transakcji, natomiast potwierdzenie wykonania tankowania odbywa się poprzez podanie poprawnego numeru PIN. Dokumenty nie są podpisywane przez pracowników Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w § 3 ust 8 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy  § 3 ust. 10 oraz oferta załącznik nr 1a, III, 3 , i zaakceptuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury?

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty otrzymania faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te      same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy  § 3 ust. 10 w zakresie otrzymania faktury. Zamawiający wymaga faktury w formie papierowej.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wskazywania numeru rachunku bankowego w treści umowy (§3 ust 10 )?

Numery rachunków, na które regulowane są należności ustalone są indywidualnie dla każdego kontrahenta i wskazane są w treści faktury VAT.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wskazywania numeru rachunku bankowego w treści umowy (§3 ust 10

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania, iż zapłata następuje w dniu wpływu należności na konto bankowe Wykonawcy (§ 3 ust. 11 )

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy § 3 ust. 11.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 2?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt 2.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 6 ust. 1 pkt 3 w ten sposób, aby kara umowna była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w § 6 ust. 1 pkt 3.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów umowy zawartych § 6 ust.2 ?

Przysądzone kary umowne są dla Zamawiającego wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. Postępowanie reklamacyjne jest traktowane i rozpatrywane jako odrębny proces. Zamawiający nie może więc samodzielnie potrącać kary z wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż dział windykacji może zrozumieć tę sytuację jako niezapłacenie faktury i naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę płatności. Dlatego też kary umowne wypłacone są z odrębnego konta lub też potrącane z faktury na podstawie noty obciążeniowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w § 6 ust. 2.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w  §  10 ust. 2, ponieważ w przypadku złej jakości paliwa obowiązuje u Wykonawcy  proces reklamacyjny.?

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w § 10 ust. 2.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od  zapisu SIWZ XII pkt 4, ponieważ ze względu na uwarunkowania gospodarcze i rynkowe cena na stacjach paliw może ulec codziennej zmianie.

Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe paliwa operatorów biorących udział w sieci będą zmieniane jedynie w celu dostosowania ich do rzeczywistej ceny paliwa oferowanej przez producenta w danym okresie rozliczeniowym. W żadnym przypadku operator nie ma prawa do kształtowania cen jednostkowych w sposób prowadzący do zachwiania konkurencyjności oferty złożonej przez PKN ORLEN”. ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że cena podana w formularzu ofertowym jest jedynie ceną szacunkową po uwzględnieniu stałego rabatu. Paliwo będzie sprzedawane po cenie obowiązującej w dniu sprzedaży, z uwzględnieniem zaoferowanego stałego rabatu.

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy  załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart paliwowych Wykonawcy z dnia 24.05.2018r -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza dołączenia do zawieranej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych.

 

 

Powyższe informacje i wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Ww. wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówienia w związku z czym  termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć w ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka (pok. nr 4) do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.

__________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 633162-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Dostawa paliw płynnych w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2019


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych w 2020 roku
Numer referencyjny: DT.26.33.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”. Zamówienie podzielone jest na części: Część 1 – Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy Część 2 – Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego 2. Zakres robót objętych zamówieniem Część 1: Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2020 roku, jak niżej: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość 5 000 litrów, - oleju napędowego ON - szacunkowa ilość 55 000 litrów, 2) Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw. 3) Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie - benzyny bezołowiowej Pb 95, - oleju napędowego ON, 4) Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 5) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). 6) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228; PN-EN590 2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. 7) Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 8) Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra. 9) Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej: a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że: - karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego, - Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy miesięczny zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. - Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 01.01.2020 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2019 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie umowy. 10) Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie. 11) Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700. 12) W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11. 13) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw. 14) W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca. 15) Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy. Część 2 – Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego - 15 000 litrów. 2) Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 3) Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2020 roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego. 5) Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011P, oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008). 6) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.

II.5) Główny kod CPV: 09130000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

09134100-8

09135100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-01-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie części 1 i 2: Zamawiający stawia szczegółowy warunek w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień i kompetencji do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane uprawnienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, że stawiany warunek spełniają łącznie (wspólnie). W przypadku Wykonawców powołujących się na za zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, że stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają łącznie (wspólnie) z podmiotem trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia - zgodnie z art. 22d ust. 2 Ustawy PZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. b) obowiązującą aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2020 roku, jak niżej: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość 5 000 litrów, - oleju napędowego ON - szacunkowa ilość 55 000 litrów, 2) Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw. 3) Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie - benzyny bezołowiowej Pb 95, - oleju napędowego ON, 4) Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 5) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). 6) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228; PN-EN590 2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. 7) Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 8) Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra. 9) Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej: a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że: - karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego, - Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy miesięczny zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. - Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 01.01.2020 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2019 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie umowy. 10) Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie. 11) Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700. 12) W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11. 13) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw. 14) W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca. 15) Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09130000-9, 09132100-4, 09134100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego - 15 000 litrów. 2) Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 3) Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2020 roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego. 5) Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011P, oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008). 6) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09130000-9, 09135100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-12-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-06