Zamówienie Nr DT.26.36.2017 z dnia 2017-12-18 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku
Numer DT.26.36.2017
Data wydania 2017-12-18

Hajnówka, dnia 2017-12-18

DT.26.36.2017

 

                                                                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”

                 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

  1. Część 3 - Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ.

Wybrano ofertę nr 1 firmy:

            P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna 

             Irena Puławska, Roman Puławski

  1.   Targowa 84

            17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 41 850,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,10 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży.

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt,

rabat – 40 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 100,00 pkt. Cena złożonej ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Informujemy, że w części 3 przedmiotowego postępowania na Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego złożono jedna ofertę, której przyznano punktację zgodnie z poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryterium – cena (C), waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

 

minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów (C) = ------------------------------------------------------ x 60 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

 

2) Kryterium – rabat (R), waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

rabat badanej kolejno oferty

Ilość uzyskanych punktów (R)= ------------------------------------------------------- x 40 pkt

maksymalny oferowany rabat

 

Na podstawie powyższych kryteriów złożona oferta otrzymała punktację, jak niżej:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferowana  brutto / punktacja

Rabat / punktacja

Łączna punktacja

1.

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna  

Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Targowa 84

17-200 Hajnówka

41850,00 zł / 60,00 pkt

0,10 zł / 40,00 pkt

100,00 pkt

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ustawy PZP.

 

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-18