Zamówienie Nr DT.26.5.2017 z dnia 2017-10-18 - NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia nr 598627-N-2017 z dnia 2017-10-06 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce”.

Tytuł NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia nr 598627-N-2017 z dnia 2017-10-06 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce”.
Numer DT.26.5.2017
Data wydania 2017-10-18

Hajnówka, dnia 2017-10-18

DT.26.5.2017

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                         

Dotyczy: Zamówienia nr 598627-N-2017 z dnia 2017-10-06 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce”.

               

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

DROGOWSKAZ s.c.

  1. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
  2. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

 

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała łącznie 97,00 punktów, w tym w kryterium cena 60 pkt, w kryterium gwarancja 35 pkt, w kryterium doświadczenie 2 pkt..

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi kryteriami i wagami:

1) Kryterium – cena, waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:


Cmin

PC = ------------ x 60

Cb

 

gdzie:

PC = punktacja w kryterium cena

Cmin = minimalna cena oferowana brutto

Cb = cena badanej oferty brutto


 

2) Kryterium - gwarancja, waga 35% (przy czym min. okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 62 miesiące), gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:


Gb

PG = ------------ x 35

Gmax

 

 

gdzie:

PG = punktacja w kryterium gwarancja

Gb = gwarancja badanej oferty w miesiącach

Gmax = maksymalna gwarancja oferowana w miesiącach


 

3) Kryterium – doświadczenie projektanta drogowego, waga 5% (przy czym min. 2 dokumentacje, max 5 dokumentacji sporządzone przez głównego projektanta drogowego), gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:


 

Db

PD = ------------ x 5

Dmax

 

 

 

gdzie:

PD = punktacja w kryterium doświadczenie projektanta

Db = doświadczenie projektanta (ilość dokumentacji w szt.)

Dmax = maksymalne doświadczenie projektanta (ilość dokumentacji w szt.)


 

4) Punktacja poszczególnych ofert liczone były zgodnie ze wzorem:

P = PC + PG + PD

gdzie:

P = punktacja badanej oferty

PC = punktacja uzyskana w kryterium cena

PG = punktacja uzyskana w kryterium gwarancja

PD = punktacja uzyskana w kryterium doświadczenie projektanta

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, której przyznano punktację wg kryteriów „Cena” i „Gwarancja”, jak niżej:

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria oceny ofert

Łączna ilość pkt P [PC+PG+PD]

Cena

Gwarancja

Doświadczenie projektanta

Brutto [zł]

PC

Miesiące

PG

Ilość dokumentacji [szt.]

PD

1.

DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska,  ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

186 960,00

60,00

62

35,00

2

2,00

97,00

2.

DROGOWIEC Sp. z o.o.  ul. Zwierzyniecka 10 lok.3 , 15-333 Białystok

219 063,00

51,21

62

35,00

5

5,00

91,21

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy,

- nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a fakt jego otrzymania został potwierdzony przez wykonawcę albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy.

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Otrzymują:

  1. DROGOWSKAZ s.c.
  2. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
  3. Elewatorska 13/22,

    15-620 Białystok

  1. DROGOWIEC Sp. z o.o.
  2. Zwierzyniecka 10 lok.3

    15-333 Białystok

  1. Tablica ogłoszeń w m/cu
  2. Strona internetowa BIP www.bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl
  3. –a/a-

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-10-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-18