Zamówienie Nr DT.26.6.2019 z dnia 2019-02-18 - Przetarg nieograniczony na „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU” w ilości około 115 ton. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Przetarg nieograniczony na „Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU” w ilości około 115 ton.
Numer DT.26.6.2019
Data wydania 2019-02-18
Termin składania uwag do oferty 2019-02-27

Ogłoszenie nr 510050355-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3PU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515288-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000, ul. Bielska  41, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3PU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.26.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 115 ton. a) Oferowana cena będzie uwzględniać koszt emulsji, jej tankowania, transportu, przepompowania do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego wraz z przepompowaniem ze środka transportu do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41 o pojemności 25 tony lub bezpośrednio do skrapiarki - w ilości około 5 ton jednorazowo. c) Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe” lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię materiału. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym - należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. d) W przypadku dostarczenia emulsji asfaltowej nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokonana jej wymiany na własny koszt w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wraz z zabraniem dostarczonej partii nie spełniającej wymagań. e) Dostawy będą odbierane w godzinach 7:00 – 15:00 i potwierdzone podpisem w dokumencie WZ przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. f) Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. g) Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU jest średnią ilością szacunkową. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności od potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw emulsji, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. i) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 2 razy w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia jej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 44113600-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 151685.00
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.
Email wykonawcy: emulsja@olanpoludnie.pl
Adres pocztowy: ul. Szkolna 6
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 186572.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 186572.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231978.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2019-02-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-18