Zamówienie Nr DT.26.6.2019 z dnia 2019-02-27 - Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie Nr 515288-N-2019 z dnia 2017-02-18 r. pn. „ Zakup emulsji asfaltowej C69B3PU.

Tytuł Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie Nr 515288-N-2019 z dnia 2017-02-18 r. pn. „ Zakup emulsji asfaltowej C69B3PU.
Numer DT.26.6.2019
Data wydania 2019-02-27

Hajnówka, dnia 2019-02-27

DT.26.6.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie Nr 515288-N-2019 z dnia 2017-02-18 r. pn. „ Zakup emulsji asfaltowej C69B3PU.

 

           Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – zgodnie  z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) informuje że w dniu 27.02.2019 r. o godzinie 10:15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.6.2019 dotyczące„ Zakupu emulsji asfaltowej C69B3PU”

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości:

 Netto- 166 750,00 zł

 Brutto- 205 102,50 zł

 

                W prowadzonym postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 2019-02-27 do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty na realizację ww. zamówienia, jak niżej:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

BITUNOWA

SP. Z O.O.

UL WÓLCZAŃSKA 237

01-919 WARSZAWA

231 978,00

Dostawy sukcesywne do dnia 04 października 2019r.

14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Fakturowanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

2.

OLAN POŁUDNIE

Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6.

33-200 Dąbrowa Tarnowska

186 572,55

Dostawy sukcesywne do dnia 04 października 2019r.

14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Fakturowanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

3.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

 ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

208 355,85

Dostawy sukcesywne do dnia 04 października 2019r.

14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Fakturowanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

 

  Zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Pzp każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji     przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,   którego wzór zamieszczono w SIWZ jako załącznik nr 4.

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce inż. Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2019-02-27

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2019-02-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2019-02-27