Zamówienie Nr DT.26.6.2020 z dnia 2020-03-03 - Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-bitumiczna przy zastosowaniu jako lepiszcze asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-bitumiczna przy zastosowaniu jako lepiszcze asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton
Numer DT.26.6.2020
Data wydania 2020-03-03
Termin składania uwag do oferty 2020-03-09

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

  1. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 09 marca 2020 r.

DT.26.6.2020

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-bitumiczna przy zastosowaniu jako lepiszcze asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton”.

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 7, którą złożyła firma:

 

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1k/Kielc

26-065 Piekoszów

 

Cena oferty wynosi 17.859,60 zł brutto.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

BUDOMEX BIS

Teresa Górniak i Wspólnicy S.C.

Kamieniec 8

28-230 Połaniec

20.418,00

87,47

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

18.597,60

96,03

3.

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

ul. Miła 10

28-230 Połaniec

21.549,60

82,88

4.

Rejon Robót Drogowych

DROG-BUD Sp. z o.o.

ul. I. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

18.400,00

97,06

5.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

22.090,80

80,85

6.

BITUMIX WG Sp. z o.o.

ul. Hugona Kołłątaja 28/30

25-715 Kielce

18.597,60

96,03

7.

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1k/Kielc

26-065 Piekoszów

17.859,60

100,00

 

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

__________________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

 

                                                        Hajnówka, dnia 02 marca 2020 r.

DT.26.6.2020

 

                                                                                           

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-bitumiczna przy zastosowaniu jako lepiszcze asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton”.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro).

 

            Oferty należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 5 lub za pomocą poczty/kuriera na ww. adres. Kopertę należy opatrzyć nazwą oraz danymi Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na dostawę mieszanki mineralno - bitumicznej”. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godziny 12:00.

 

 

 

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem

Mikołaj Janowski

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

 

 

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2020-03-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-09

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-03-03