Zamówienie Nr DT.26.7.2019 z dnia 2019-02-20 - Zakup wraz z dostawą grysów granitowych. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zakup wraz z dostawą grysów granitowych
Numer DT.26.7.2019
Data wydania 2019-02-20
Termin składania uwag do oferty 2019-03-04

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 2019-03-05

DT.26.7.2019

 

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych”.

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

GRANKRUSZ Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

 

Cena oferty wynosi 128 688,75 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Punktacja

1.

GRANKRUSZ Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

128 688,75

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo  Usługowe Budownictwa  „TRASA” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

135 669,00

94,85

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 2019-02-20

DT.26.7.2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Oferta na dostawę grysów na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godziny 12:00.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Majewska

Tel. 85 683 20 01

 

 

Z poważaniem

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2019-02-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-20