Zamówienie Nr DT.26.8.2017 z dnia 2017-03-01 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 40 ton”.

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 40 ton”.
Numer DT.26.8.2017
Data wydania 2017-03-01
Termin składania uwag do oferty 2017-03-08

                                                                                               Hajnówka, dnia 2017-03-01

DT.26.8.2017                                    

 

                                                                                          

                                        

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 40 ton”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro).

            Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 40 ton” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 08.03.2017 r. do godziny 15:00.

 W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 

- Warunki zamówienia – Załącznik Nr 1

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-03-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-03-01