Zamówienie Nr DT.26.8.2018.AM z dnia 2018-05-30 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Tytuł „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.
Numer DT.26.8.2018.AM
Data wydania 2018-05-30
Termin składania uwag do oferty 2018-06-08

Hajnówka, dnia 2018-07-19

DT.26.8.2018

 

 

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

Mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi 41 820,00 zł brutto.

 

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, której przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

Mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka

41 820,00

100,00

 

        Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                           Kierownik

                                                                                         Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                  w Hajnówce

                                                                 inż. Krystyna Miszczuk

 

____________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, 2018-05-30

DT.26.8.2018.AM

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Warunki zamówienia wraz z załącznikami dostępne są w załączeniu oraz w siedzibie ul. Zarządu Dróg.

 

         Z poważaniem

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: KIEROWNIK Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Inż. Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-05-30