Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ”Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 r.” - ogłoszenie o zamówieniu Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05.

Tytuł Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ”Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 r.” - ogłoszenie o zamówieniu Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05.
Numer DT.3421.18.2016
Data wydania 2016-12-07
Termin składania uwag do oferty 2016-12-12

Hajnówka, dnia 2016-12-07

DT.3421.18.2016

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ”Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 r.” - ogłoszenie o zamówieniu Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05.

           

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

 

  1. w dziale IV - Przedmiot zamówienia, pkt. 3 – Warunki organizacyjne, pkt. 1, ppkt b) i c) otrzymują brzmienie:

b) stację dostawcy z najniższą ceną sprzedaży obowiązującą na dzień ogłoszenia zamówienia tj. 05.12.2016 r. o godz. 1200 oraz zaproponuje wysokość upustu, który nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy na poszczególne rodzajów paliw spośród wszystkich stacji dostawcy, jeżeli dostawca którego oferta została wybrana, posiada więcej niż jedną stację paliw (stacja/cje ta/e znajduje się w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

c)    każdy z dostawców może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie. Oznacza to, że dostawcy posiadający więcej niż jedną stację paliw (jeżeli stacja/cje takie znajduje się w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego) w zadaniu 1, 2, 4 mogą złożyć ofertę tej stacji, w której cena sprzedaży poszczególnych rodzajów paliw na dzień 05.12.2016 r. o godz. 1200 jest najniższa z uwzględnieniem rabatu.

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2016-12-07

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2016-12-07

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2016-12-07