Zamówienie Nr DT.444.3.2.2019 z dnia 2019-07-10 - Sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka. ZAWIADOWMIENIE O WYNIKU AUKCJI

Tytuł Sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.
Numer DT.444.3.2.2019
Data wydania 2019-07-10
Termin składania uwag do oferty 2019-07-22

Hajnówka, dnia 23.07.2019 r.

 

DT.444.3.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOWMIENIE O WYNIKU AUKCJI

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że aukcja ustna (opisana w ogłoszeniu DT.444.3.2.2019 z dnia 10.07.2019 r.) na sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, nie doszła do skutku. W wyznaczonym terminie nie wniesiono wadium niezbędnego do uczestnictwa w aukcji.

 

 

DYREKROR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

_______________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 10.07.2019 r.

DT.444.3.2.2019

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683 20 01 / (85) 683 27 51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

ogłasza I sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w jednym zadaniu: Zadanie nr 1 obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, w ilości 89 sztuk o łącznej masie około 193,86 m3 za cenę wywoławczą 21761,78 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki dla Zadania nr 1 wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na Zadania, gminy oraz terminem zakończenia prac (wycinki) został określony w załączniku nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

  1. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 2176,18 , w terminie do dnia 07.2019 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. najpóźniej w dniu 22.07.2019 r. do godz. 2400 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce,
  2. podpisanie stosownego oświadczenia (Załącznik nr 6),
  3. przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta i pełnomocnictwa w przypadku udziału pełnomocnika.

 

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: dla Zadania nr 1 - 250,00 zł lub jego wielokrotność.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 23.07.2019 r. godz. 1000.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podanie na piśmie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-07-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-07-10