Zamówienie Nr DT.444.3.2.2019 z dnia 2019-10-17 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza IV sprzedaż „drzew na pniu” w trybie aukcji ustnej, drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka. ZAWIADOWMIENIE O WYNIKU AUKCJ

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza IV sprzedaż „drzew na pniu” w trybie aukcji ustnej, drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka
Numer DT.444.3.2.2019
Data wydania 2019-10-17
Termin składania uwag do oferty 2019-10-28

 

Hajnówka, dnia 31.10.2019 r.

 

DT.444.3.2.2019

 

 

 

ZAWIADOWMIENIE O WYNIKU AUKCJI

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że IV aukcja ustna (opisana w ogłoszeniu DT.444.3.2.2019 z dnia 16.10.2019 r.) na sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, nie doszła do skutku. W wyznaczonym terminie nie wniesiono wadium niezbędnego do uczestnictwa w aukcji.

 

 

DYREKROR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

_____________________________________________________

Hajnówka, dnia 16.10.2019 r.

DT.444.3.2.2019

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683 20 01 / (85) 683 27 51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

ogłasza IV sprzedaż „drzew na pniu” w trybie aukcji ustnej, drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w siedmiu zadaniach:

- Zadanie nr 1 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Białowieża w ilości 2 sztuk o łącznej masie około 0,14 m3 za cenę wywoławczą 11,54 zł netto,

- Zadanie nr 2 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czeremcha w ilości 2 sztuk o łącznej masie około 3,59 m3 za cenę wywoławczą 287,20 zł netto,

- Zadanie nr 3 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czyże, w ilości 16 sztuk o łącznej masie około 45,94 m3 za cenę wywoławczą 3920,48 zł netto,

- Zadanie nr 4 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Hajnówka, w ilości 29 sztuk o łącznej masie około 43,46 m3 za cenę wywoławczą 3805,47 zł netto,

- Zadanie nr 5 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Kleszczele, w ilości 18 sztuk o łącznej masie około 20,73 m3 za cenę wywoławczą 1687,07 zł netto,

- Zadanie nr 6 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Narew, w ilości 30 sztuk o łącznej masie około 39,69 m3 za cenę wywoławczą 4756,78 zł netto,

- Zadanie nr 7 obejmuje usunięcie drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Narewka, w ilości 42 sztuk o łącznej masie około 100,96 m3 za cenę wywoławczą 8076,80 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na zadania wraz z szacunkową ich wartością określają załączniki o nr 1.1 ÷ 1.7 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na zadania oraz terminy zakończenia prac (wycinki) zostały określone w załącznikach nr 2.1 ÷ 2.7.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

 1. wniesienie wadium lub wadiów, każde w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. Zadania 1 – 1,15 zł, Zadania 2 – 28,72 zł, Zadania 3 – 392,05 zł, Zadania 4 – 380,55 zł, Zadania 5 – 168,71 zł, Zadania 6 – 475,68 zł, Zadania 7 – 807,68 zł, w terminie do dnia 10.2019 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. najpóźniej w dniu 28.10.2019 r. do godz. 2400 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce,
 2. podpisanie stosownego oświadczenia (Załącznik nr 6),
 3. przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta i pełnomocnictwa w przypadku udziału pełnomocnika.

 

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: dla Zadania nr 1 min. 1,00 zł lub jego wielokrotność, dla Zadania nr 2 min. 3,00 zł lub jego wielokrotność, dla Zadania nr 3 min. 40,00 zł lub jego wielokrotność, dla Zadania nr 4 min. 40,00 zł lub jego wielokrotność, dla Zadania nr 5 min. 20,00 zł lub jego wielokrotność, dla Zadania nr 6 min. 50,00 zł lub jego wielokrotność, dla Zadania nr 7 min. 85,00 zł lub jego wielokrotność.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 29.10.2019 r. godz. 1000.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. 85 683 20 01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości brutto umowy, podanie na piśmie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

 

Załączniki:

 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.1
 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.2
 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.3
 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.4
 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.5
 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.6
 • Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1.7

2.1. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.1

2.2. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.2

2.3. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.3

2.4. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.4

2.5. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.5

2.6. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.6

2.7. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1.7

 1. Regulamin aukcji na sprzedaż drzew
 2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
 3. Wzór umowy
 4. Oświadczenie

                              Sporządził:                                                              Zatwierdził:

                   STARSZY SPECJALISTA                                                       DYREKROR

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego                        Zarządu Dróg Powiatowych

                   utrzymania zadrzewienia                                                        w Hajnówce

                  uzgadniania dokumentacji                                                   Mikołaj Janowski

                             Paweł Grygoruk   

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-10-17

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-31

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-10-17