Zamówienie Nr DT.444.3.6.2019 z dnia 2019-12-17 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza I sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, przeznaczonego na drewno opałowe

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza I sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, przeznaczonego na drewno opałowe
Numer DT.444.3.6.2019
Data wydania 2019-12-17
Termin składania uwag do oferty 2019-12-27

Hajnówka, dnia 17.12.2019 r.

DT.444.3.6.2019

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683 20 01 / (85) 683 27 51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

ogłasza I sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, przeznaczonego na drewno opałowe.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w jednym zadaniu: Zadanie nr 1 obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, w ilości 391 sztuk o łącznej masie około 516,702 m3 za cenę wywoławczą 52326,45 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki dla Zadania nr 1 wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na Zadania, gminy oraz terminem zakończenia prac (wycinki) został określony w załączniku nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

  1. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 5232,65 , w terminie do dnia 12.2019 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. najpóźniej w dniu 27.12.2019 r. do godz. 2400 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce,
  2. podpisanie stosownego oświadczenia (Załącznik nr 6),
  3. przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta i pełnomocnictwa w przypadku udziału pełnomocnika.

 

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: dla Zadania nr 1 - 550,00 zł lub jego wielokrotność.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 3.

Termin przeprowadzenia aukcji: 30.12.2019 r. godz. 1000.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości brutto umowy, podanie na piśmie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 20 dni roboczych od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1
  2. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1
  3. Regulamin aukcji na sprzedaż drzew
  4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
  5. Wzór umowy
  6. Oświadczenie

 

 

 

                       Sporządził:                                                                        Zatwierdził:

                   STARSZY SPECJALISTA                                                       DYREKROR

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego                        Zarządu Dróg Powiatowych

                   utrzymania zadrzewienia                                                        w Hajnówce

                  uzgadniania dokumentacji                                                       Mikołaj Janowski

                 Paweł Grygoruk   

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-17

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-17

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-17