Zamówienie Nr DT.444.3.8.2020 z dnia 2020-10-19 - I pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż „drzew na pniu” przeznaczonych na drewno opałowe, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, na terenie gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narewka.

Tytuł I pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż „drzew na pniu” przeznaczonych na drewno opałowe, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, na terenie gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narewka.
Numer DT.444.3.8.2020
Data wydania 2020-10-19
Termin składania uwag do oferty 2020-11-03

Hajnówka, dnia 19.10.2020 r.

DT.444.3.8.2020

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683 20 01 / (85) 683 27 51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2020

 

ogłasza I pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż „drzew na pniu” przeznaczonych na drewno opałowe, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, na terenie gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narewka.

Przetarg obejmuje sprzedaż „drzew na pniu”, która została ujęta w dwóch zadaniach:

- Zadanie nr 1 obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narewka w ilości 480 sztuk o łącznej masie około 821,467 m3. Cena minimalna sprzedaży wynosi: 54289,18 zł netto.

- Zadanie nr 2 obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czeremcha, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka w ilości 176 sztuk o łącznej masie około 87,710 m3. Cena minimalna sprzedaży wynosi: 4187,76 zł netto.

 Termin usunięcia drzew i uporządkowania terenu dla obu Zadań: 28.02.2021 r.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik SIWSD odpowiednio nr 2.1. i 2.2. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki został określony w załączniku SIWSD nr 3.1. o nr 3.2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest dostarczenie (pocztą tradycyjną) w terminie do dnia 03.11.2020 r. do godziny 1200, oferty zawierającej:   

  1. kopia dowodu wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. Zadanie nr 1 – 5428,92 , dla Zadania nr 2 – 418,78 zł.
  2. podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w sprzedaży (Załącznik SIWSD nr 4),
  3. podpisanie oświadczenia RODO (Załącznik SIWSD nr 5),
  4. odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kupującego).

 

Oferty cenowe należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drzew „na pniu” Zadanie nr …, nie otwierać do 03.11.2020 r.  godz. 1230.

 

Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrzone.

 

Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2020 r. godz. 1230.

 

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew „na pniu”  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej, Zamówienia publiczne lub przetargi, rok 2020).

 

 

Załącznik:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew „na pniu”

 

Sporządził:                                                                 

STARSZY SPECJALISTA

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego

 utrzymania zadrzewienia

 uzgadniania dokumentacji

 Paweł Grygoruk   

Zatwierdził:

  DYREKTOR

 Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2020-10-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-10-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-10-19