Zamówienie Nr GK.6620.11.23.2015 z dnia 2016-11-17 - ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych” do realizacji operacji – scalenie obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew. - ROZSTRZYGNIĘTY

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych” do realizacji operacji – scalenie obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew.
Numer GK.6620.11.23.2015
Data wydania 2016-11-17
Termin składania uwag do oferty 2016-11-28

Hajnówka, dn. 17.11.2016r.

 

GK.6620.11.23.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych” do realizacji operacji – scalenie obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew.

 

Scalenie gruntów obejmuję obręby Kotłówka, Łopuchówka i Koweła w gm. Narew o łącznej pow. 834 ha.

 

Zakresem prac operacji będą następujące czynności:

  1. Bieżące kontakty z wykonawcą prac scaleniowych;
  2. Kontrolę postępu i jakości prac scaleniowych;
  3. Udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących wykonania prac scaleniowych;
  4. Uczestnictwo w komisyjnym odbiorze poszczególnych etapów prac scaleniowych;
  5. Rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalenia, w ramach udzielonego przez starostę pełnomocnictwa;
  6. Wykonanie odbioru końcowego operatu scaleniowego.

 

Wymagane  kwalifikacje:

Niezbędnym warunkiem do złożenia ofert jest posiadanie uprawnień z zakresu geodezji nr 5 (scalanie gruntów).

 

Forma wynagrodzenia – ryczałtowa.

Zamawiający dopuszcza realizację wynagrodzenia fakturami częściowymi.

 

Planowany termin wykonania: 30.06.2019r.

 

Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferenta będzie w 100% cena brutto.

 

Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka do dnia 28 listopada 2016r. do godz. 11.00. Kopertę z ofertą należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa do wydziału geodezji – Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych – obiekt „Kotłówka i inne””.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy,  w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia.
  3. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesławna oferentom pocztą elektroniczną.

 

Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Sp. A.P

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Panfiluk, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-11-18