Zamówienie Nr KD.541.1.2017 z dnia 2017-12-15 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2018 roku

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2018 roku
Numer KD.541.1.2017
Data wydania 2017-12-15
Termin składania uwag do oferty 2017-12-28

Załącznik nr 3

do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

Hajnówka, dnia  15- 12-2017

 

 

Numer sprawy: KD.541.1.2017

 

 

        Firmy produkujące tablice  rejestracyjne

              

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w  2018  roku w ilościach:

 1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne, samochodowe – 2500 kpl.
 2. Tablice zwyczajne do przyczep – 300 szt.
 3. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe – 200 szt
 4. Tablice zwyczajne do ciągników rolniczych – 180 szt.
 5. Tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe – 150 szt.    

 

            Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 ).

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

 

Załącznik:

 

 • Warunki zamówienia

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

I Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

            Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2018 roku w ilościach:

 1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne samochodowe – 2500 kpl.
 2. Tablice zwyczajne do przyczep – 300 szt.
 3. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe – 200 szt.
 4. Tablice zwyczajne do ciągników rolniczych – 180 szt.
 5. tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe – 150 szt. 

                                  

Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i  oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r. , poz.1260 ).

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Mikołaj Telentejuk pokój nr 6,   85 682 61 35. mail: komunikacja@powiat.hajnowka.pl

 

II Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. - realizacja zamówienia zostanie podzielona na partie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawa określonej ilości i rodzaju tablic winna być dostarczona w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 

III Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i      oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2017 r.  1260 )
 2. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji,
 3. Zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom,
 4. Kryterium wyboru ofert będzie cena.

 

IV Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) właściwe dla zamówień o  równowartości  poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

V Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VI Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia..

 

VII Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz.11.00.

 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

IX Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

X Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ
 2. Wzór umowy – zał. nr 5 do regulaminu

 

XI Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn..

 

 

 

    ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

Hajnówka, …..............-........-....... 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-15