Zamówienie Nr OA.172.3.2017 z dnia 2017-01-18 - Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

Tytuł Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”
Numer OA.172.3.2017
Data wydania 2017-01-18
Termin składania uwag do oferty 2017-01-27

 

                                                                                              Hajnówka, 2017-01-18

 

Numer sprawy: OA.172.3.2017

 

               

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015, poz. 2164) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

 

 

 

Sporządził:

Szymaniuk Samuel

2017-01-18

 

 

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

1)            Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: 85 682 27 18, faks: 85 682 42 20

NIP: 543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

2)            Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce”.
 2. Dostawa paliwa w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w formie doraźnych tankowań samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do samochodu służbowego w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi 3000 litrów.
 4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określonej w umowie.
 5. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Samuel Szymaniuk (pokój nr 22, tel. 85 682 33 71, 500 266 342)

 

3)            Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

01.02.2017 r. - 31.01.2018 r.

4)            Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wymogi:

1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.

            2. Wskazana stacja paliw musi funkcjonować 7 dni w tygodniu czynne całodobowo.

            3. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

            4. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.

            5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

            6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

 

Kryteria:

1. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiat.hajnowka.pl), obowiązującąna najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.

 1. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym stały rabat cenowy, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena 1 litra oleju napędowego w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora).

3. Proponowane kryteria oceny ofert :

Cena 70%

Rabat 30%

Zastosowane wzory do obliczenia oferty:

 1. Kryterium cena (średnia cena detaliczna za 1 litr paliwa obowiązująca na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego)

 

                           Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 70%

                                       Cena badanej oferty

 

 1. Kryterium rabat (stały upust kwotowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania)

 

                                        Rabat oferty badanej

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 30%

                                      Najwyższy oferowany rabat

 

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczba punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty albo umieści informacje na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a/   Nie zostanie złożona żadna oferta.

b/ Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c/ Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

5)            Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015, poz. 2164) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

6)            Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) oraz upustem należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

7)            Oferta powinna zawierać:

         1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

3. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.

4.   Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.

6. Do oferty należy załączyć:

a/ Wypełniony „Formularz oferty”

b/ Parafowany wzór umowy

c/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru

d/ Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 

8)            Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 27.01.2017 r. do godz. 10:00

1. Osobiście wStarostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, sekretariat w godz. 7:30-15:30. W zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać :

Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce ”

2. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data i godzina wpływu oferty.

3. Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- dostawa paliwa płynnego” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

9)            Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

10)        Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych.

 

11)        Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3
 4. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4.
 5. Kserokopia poświadczona z zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 

                 ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Hajnówka, …..............-........-.......

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Samuel Szymaniuk, Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-18