Zamówienie Nr OA.272.10.2017 z dnia 2017-10-03 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania przetargowego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania przetargowego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”
Numer OA.272.10.2017
Data wydania 2017-10-03

 

Hajnówka 3.10.2017r.

 

OA.272.10.2017

 

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

               Zgodnie z art 92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz 1579)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 21.09.2017r. złożono 6 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

  1. Cena - 60 %
  2. Okres gwarancji i rękojmi - 30%
  3. Termin wykonania zamówienia - 10%

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert i ustalił jak niżej:

  1. Złożone oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta złożona przez  Firmę A & P Sp z o.o.  została przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 4 ustawy pzp  odrzucona  z uwagi na rażąco niską cenę. Ponadto Zamawiający informuje, że oferent, który został odrzucony w dniu 22.09.2017r. złożył zawiadomienie, że rezygnuje z ubiegania się o zamówienie ze względu na zaistniałe błędy w wycenie robót.

  1. Złożone  oferty niepodlegające odrzuceniu:

Lp.

 

Nazwa i adres Wy konawcy

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łączna punktacja

Cena

Okres gwarancji i rękojmi

Termin wykonania zamówienia

1

DARTOM Skup,Sawicki Spółka Jawna, ul. Ekologiczna 1,15-673 Białystok

58,20

30

10

98,20

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

58,20

20

10

88,20

3

Firma usługowo – Budowlana „Wróblewski „ Andrzej, ul. Żwirki i Wigury 63,17-100 Bielsk Podlaski

52,20

30

10

92,20

4

SUNGRANT Sp z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok

49,80

30

10

89,80

5

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „WIST” Halina Wysocka, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok

60,00

30

10

100,00

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „WIST” Halina Wysocka, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-03