Zamówienie Nr OA.272.10.2019 z dnia 2019-03-25 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".
Numer OA.272.10.2019
Data wydania 2019-03-25

Znak sprawy OA.272.10.2019                                                          Hajnówka, 25.03.2019 r.

 

Powiat  Hajnowski

  1. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

                           Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                       w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  "Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej

"Puszcza Białowieska".

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1020), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 60% i termin realizacji 40%.

 

W postępowaniu Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla  pn. "Wykonanie i

dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska" złożono 1 ofertę.

Oferta Wykonawcy firmy MULTICO Oficyna Wydawnicza, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów - 100 (w kryterium cena - 60 pkt, termin realizacji- 40 pkt).

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Spełnienie wymagań formalnych

Cena oferty

Przyznana punktacja

Termin realizacji

Przy-znana punktacja

Liczba punktów razem/Ranking

1.

MULTICO Oficyna Wydawnicza

ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

 

67.650,00 zł

60 pkt.

27.05.2019 r.

 40 pkt.

100 pkt./I

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 01.04.2019 r.

 

 

 

                                                    Starosta Hajnowski

                                                   

 

                                                                                     

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-03-25