Zamówienie Nr OA.272.10.2020 z dnia 2020-02-27 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego drukarki oraz laptopa.

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego drukarki oraz laptopa.
Numer OA.272.10.2020
Data wydania 2020-02-27
Termin składania uwag do oferty 2020-03-09

Numer sprawy: OA.272.10.2020

Hajnówka, 27 lutego 2020 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego drukarki oraz laptopa.

Usługa jest realizowana w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

Warunki zamówienia

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

_____________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

                *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z   uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

_____________________________________________________________________________________

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP: 6030017563, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zakup drukarki:

SPECYFIKACJA

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania urząd

przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika

rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

technologia druku laserowa kolorowa

format A4

drukowanie poufne tak

wydajność tonera standardowego (mono) do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera standardowego (kolor) do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

funkcja oszczędzania tonera tak

standardowa pamięć 512 MB

miesięczne obciążenie do 60000 stron

typ procesora Cortex-A9

szybkość procesora 800 MHz (Sub: 133 Mhz)

poziom hałasu max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 2400x600 dpi

rozdzielczość druku kolorowego do 2400x600 dpi

szybkość drukowania mono do 31 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze do 31 stron A4/min

szybkość drukowania dwustronnego do 14 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono do 15 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 15 sekund

czas nagrzewania do 31 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x600 dpi

kopiowanie w kolorze tak

szybkość kopiowania monochromatycznego do 31 kopii/min

szybkość kopiowania w kolorze do 31 kopii/min

zakres skalowania min 25 %, max 400 %

ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz

maksymalna liczba kopii 99

automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²

ilość podajników w standardzie 3

automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak

podajnik na pojedyncze arkusze tak

pojemność podajnika głównego 250 arkuszy

pojemność podajnika automatycznego (ADF) 70 arkuszy

możliwość drukowania kopert tak

pojemność podajnika (koperty) 10 sztuk

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76,2 mm, max 215,9 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm, max 355,6 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły, papier makulaturowy, papier bond, papier kolorowy, papier firmowy, papier błyszczący, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, etykiety, koperty (cienkie, grube)

obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, Letter, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi tak

NFC

tak

Dodatkowe informacje:

Gwarancja 24 miesiące

 

 

 1. Zakup laptopa:

SPECYFIKACJA:

Procesor minimum 2 rdzenie, 2.30 GHz, 3 MB cache

Pamięć minimum RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1

Dysk SSD SATA 240 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2 PCIe/SATA

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe/SATA (elementy montażowe w zestawie)

Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu LED

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna Zintegrowana

Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa min.1.0 Mpix

Łączność LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zainstalowany system operacyjny

Zgodny w Active Dirctory (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość 22,7 mm

Szerokość 380 mm

Głębokość 258 mm

Waga 2,16 kg (z baterią)

Kolor dominujący Czarny

Dodatkowe informacje:

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Gwarancja 24 miesiące

 

 

 1. Dostarczenia w/w zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Katarzyna Miszczuk, pokój nr 7 Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 47 68, e-mail: redakcja@powiat.hajnowka.pl

 

III.Termin wykonania zamówienia.

16 marca 2020 r.

 

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Waga kryterium: Cena – 100 %

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843) właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 

VII.Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego,
 3. Parafowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać:

 1. w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia  9 marca 2020 r. do godz. 12.00
 2. Na adres mailowy: mara@powiat.hajnowka.pl w terminie do 9 marca 2020 r.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków Zamówienia.

 

X. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. Nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego
 3. Wzór umowy – zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

                                                                                    

                                                                                 

 

 

Zatwierdził:

 

Starosta Hajnowski

 

Hajnówka, dnia 27.02.2020

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-02-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-02-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-02-27