Zamówienie Nr OA. 272.11.2017 z dnia 2017-09-20 - ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku
Numer OA. 272.11.2017
Data wydania 2017-09-20
Termin składania uwag do oferty 2017-09-28

 

Hajnówka 20.08.2017r.

OA. 272.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie rozeznania rynku

Powiat Hajnowski

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2017,poz. 1579) oraz zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i „Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”(rozeznanie rynku)

zaprasza

do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

I. Zamawiający

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718;

fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

II. Postanowienia ogólne

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

2. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne ( umowa Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0094/16-00).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. O przyczynach unieważnienia bądź pozostawienia postępowania bez wyboru oferty Wykonawcy zostaną poinformowani. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

1) prowadzenie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

2) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tergo prawa

3) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z wielobranżowym projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) nadzór w zakresie branż: konstrukcyjnej,elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych;

4) sprawdzanie /kontrola jakości wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Inwestora i Wykonawcy;

6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczenie w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;

7) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach obmiarach i odbiorach technicznych;

8) ocena konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wnioskowanie wspólnie z Kierownikiem Budowy o akceptację do Zleceniodawcy ( z wyjątkiem robót wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu lub uniknięciu strat - wówczas Inspektor sam podejmuje decyzję wiążącą Wykonawcę)

9) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;

10). Zakres robót objęty nadzorem:

a) zastąpienie dwóch układów wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni 2 centralami wentylacyjnymi nawiewno – wywiewnymi z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewnego

b) wymianę węzła cieplnego

c) ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie polistyrenem ekstrudywnym o gr. 12 cm

d) wykonanie docieplenia ścian cokołów styropianem fundamentowym o gr. 12 cm

e) ocieplenie ścian zewnętrznych na poziomie kondygnacji styropianem fasadowym o gr. 12 cm z wykończeniem tynkiem krzemiankowo – silikonowym lub silikonowym w uziarnieniu „baranek”

f) ocieplenie stropów wentylowanych nad parterowymi przybudówkami, łącznikiem dwukondygnacyjnym z salą gimnastyczną granulatem wełny mineralnej gr. 30 cm metodą „wdmuchiwania „ciepła

g) izolację stropu poddasza nieużytkowanego styropianem

h) izolację stropu nad klatką schodową styropianem o gr. 10 cm

i) docieplenie stropodachów niewentylowanych wełną mineralną o gr. 10 cm wraz z wykonaniem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną

j) instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 15 kW

k) wymianę części oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED.

 1. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego zaproszenia.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia - 31.10.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do należytego wykonania zadania, a co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty z branży konstrukcyjnej, elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych, a także odpowiednie doświadczenie.

2. Osoby sprawujące nadzór inwestorski muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.

3. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca posiadał kwalifikacje co najmniej w jednej ze specjalności, o których mowa w pkt 1, a w zakresie pozostałych specjalności polegał na zasobach podmiotów trzecich z zastrzeżeniem, że będą oni brać udział w realizacji zamówienia za zasadzie podwykonawstwa.

4. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony i podpisany formularz ofertowy

5. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru budowlanego o wartości nie mniejszej niż 30000,00zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wykazem usług stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest (w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania do złożenia dokumentów) przedłożyć kopie:

1) uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej, elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych ( z zastrzeżeniem rozdziału V pkt 3 )

2) referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zadania polegającego na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat – minimum jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru budowlanego o wartości nie mniejszej niż 30000,00zł.

7. Kopia dokumentów, o których mowa wyżej powinna być potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

8. Referencje muszą zawierać opis przedmiotu zamówienia objętego nadzorem , jego wartość, datę wykonania oraz czytelne wskazanie podmiotu wystawiającego dokument, łącznie z podpisem wystawcy

9. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, oprócz kopii uprawnień, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zobowiązanie ( w formie pisemnej, oryginał) tego podmiotu do realizacji zamówienia (w zakresie posiadanych przez niego uprawnień) na zasadzie podwykonawstwa.

10. Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.

VI. Informacje dotyczące składania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Kopertę należy zaadresować na: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz oznaczyć: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Oferta powinna też zawierać nazwę i adres Wykonawcy

4. Termin złożenia ofert – do dnia 28.09.2017 r. do godz. 10:00.

5. Miejsce składania ofert – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro ,pokój Nr 19 (sekretariat)

6. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę – decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

7. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie e-mailowo wezwany do złożenia dokumentów, o których mowa w części V zaproszenia.

8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Włodzimierz Pietruczuk – tel: 856823047: kom. 606762902; fax:856824220; e-mail: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl (poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30)

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty jest cena brutto tj. z podatkiem VAT ,o ile dotyczy. Musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .

2. Cenę oferty należy podać w oparciu o kalkulację własną.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi prze Zamawiającego w treści niniejszego zaproszenia ,a w tym koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych.

4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres wykonywania zamówienia.

5. Rozliczenia między Zmawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej po realizacji zamówienia i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót objętych nadzorem.

VIII. Kryterium oraz sposób oceny i wyboru ofert.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1. Cena – 100%

2. Sposób przyznania punktów za kryterium „cena”(C)

najniższa cena ofertowa

C= …............................................................x100

cena ofertowa w ocenianej ofercieIX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejsza ofertę zostanie e-mailowo wezwany do złożenia dokumentów o których mowa w rozdziale V zaproszenia. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów lub w sytuacji braku posiadania wymaganych przez Zamawiającego dokona oceny oferty kolejnej pod względem najkorzystniejszej ceny, a Wykonawcę wykluczy z postępowania jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazane wszystkich Wykonawcom, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie i zamieszczone na stronie internetowej.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania postępowanie może zostać unieważnione.

4. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych poddanych ocenie.

X. Zmiany umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających w szczególności na zmianie terminu umowy, zmianie wynagrodzenia i osób przewidzianych do realizacji zadania :

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić:

a) w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych

b) działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym terminie realizacji inwestycji objętej nadzorem.

2) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT

3) zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy, z wyłączeniem osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru, może nastąpić na wniosek tego Inspektora pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania opisane w zapytaniu ofertowym .

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.

XI. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia do składania ofert w trybie rozeznania rynku przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zaproszenia zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom w formie e-maila. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści zaproszenie będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Formularz ofertowy.(Załącznik Nr 1)

2. Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2)

3. Wzór umowy (Załącznik Nr 3)

4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik Nr 4)

5. Dokumentacja projektowa robót budowlanych.


Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowegoOA.272.11.2017FORMULARZ OFERTOWY

w trybie rozeznania rynkuW odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres:.....................................................................................................................................................

tel..........................................................................fax............................................................................

NIP........................................................................REGON...................................................................

e-mail.....................................................................................................................................................oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową (brutto)

...............................................................złotych (słownie:................................................................................................................................................

w tym cena netto..........................................................PLN, podatek VAT.....................................PLN

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, uznaję się związanym określonymi w nim zasadami postępowania i realizacji zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 3. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży........................................................................................................................................

oraz dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie, wymagane przez Zamawiającego uprawnienia zawodowe do wykonania zamówienia, a także odpowiednie doświadczenie .

6. Oświadczam ,ze w przypadku wyboru mojej oferty niezwłocznie dostarczę dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

6. Oświadczam, że jako Inspektora nadzoru wskazuję Panią / Pana...........................................

7. Oświadczam, że w realizacji przedmiotu umowy będą brały udział następujące osoby:

Lp

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe/informacja o posiadanych uprawnieniach

Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Zakres wykonywanych czynności - branża

Podstawa dysponowania6. Oświadczam ,że przed podpisaniem umowy okażę zamawiającemu uprawnienia osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1..........................................................

2..........................................................

3..........................................................

4..........................................................

podpis Wykonawcy


Załącznik Nr 2

do zapytania ofertowegoWYKONAWCA:

Nazwa:

 

Siedziba:

 

Poczta elektroniczna:

 

Strona internetowa:

 

Nr telefonu i faksu:

 

REGON:

 

NIP:

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp

Nazwa Wykonawcy

Przedmiot usługi

Data wykonania usługi

Wartość usługi (brutto)]

Odbiorca usługi

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

..........................................., dnia ...............................

(miejscowość)

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)Załącznik Nr 3

do zapytania ofertowegoWZÓR UMOWY

UMOWA

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Nr ………………

W wyniku rozeznania rynku poprzez zapytanie ofertowe w dniu ……………………… 2017 roku została zawarta umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zwana dalej „umową” pomiędzy:

Powiatem Hajnowskim, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ; NIP: 6030017563 reprezentowanym przez:

Zarząd Powiatu Hajnowskiego w osobach:

 1. Mirosław Romaniuk - Starosta Hajnowski

 2. Jadwiga Dąbrowska - Wicestarosta

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a…..........................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………................reprezentowanym przez:

 1. ……………………………………………………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

I. Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku Zamawiający zleca ,a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”celem skutecznego egzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót, kosztów realizacji robót i prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.

3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik Nr 5 zapytania ofertowego

4. Inspektorem nadzoru będzie:

1) branża konstrukcyjno – budowlana ….........................................................................tel.............

2) branża instalacji i sieci sanitarnych …..........................................................................tel.............

3) branża elektryczna …...................................................................................................tel..............

5. Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do współpracy przy realizacji zadania o którym mowa w w pkt 1 jest – Włodzimierz Pietruczuk , tel. 856823047

II. Prawa i obowiązki stron

1. Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało w szczególności:

1) prowadzenie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z wielobranżowym projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) nadzór w zakresie branż: konstrukcyjnej,elektrycznej oraz instalacji i sieci sanitarnych;

4) sprawdzanie /kontrola jakości wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Inwestora i Wykonawcy;

6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczenie w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;

7) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach obmiarach i odbiorach technicznych;

8) ocena konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wnioskowanie wspólnie z Kierownikiem Budowy o akceptację do Zleceniodawcy ( z wyjątkiem robót wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu lub uniknięciu strat - wówczas Inspektor sam podejmuje decyzję wiążącą Wykonawcę)

 1. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;

III. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …...............................brutto (słownie................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że wartość umowy określona w ust.1 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z przedmiotu umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zaplata z tego tytułu.

4. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót budowlanych od Wykonawcy robót, który jednocześnie będzie załącznikiem do wystawionej przez Wykonawcę faktury.

6. Termin płatności faktury wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. Ubezpieczenie

1. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy przedstawią Zamawiającemu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

2. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu uprawnień osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

V. Kary umowne.

1. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1) w przypadku gdy dopuszcza się opóźnienia w wykonywaniu obowiązków określonych w rozdziale II ust. 1 – w wysokości 200,00zł. brutto za każdy dzień opóźnienia

2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w rozdziale III ust.1 niniejszej umowy.

2. Inspektor nadzoru wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potracenia z należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności Wykonawcy.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wykonalne:

1) za pierwszy dzień rozpoczęty – w tym dniu

2) za każdy następny dzień – odpowiednio w każdym z tych dni

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego .

VI. Rozwiązanie umowy ,odstąpienie od umowy.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku nie podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku Inspektor nadzoru postąpi zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszego rozdziału.

2. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

1) jeżeli Inspektor nadzoru nie podjął się wykonania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie

2) jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków

3. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego Inspektor nadzoru:

1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w posiadaniu Inspektora nadzoru

3) w ciągu 14 dni sporządzi raport zakończenia w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy

4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych z jakiegokolwiek powodu, strony niniejszej umowy rozwiązują ją bez zbędnej zwłoki .W takim przypadku Inspektor nadzoru postąpi zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust 5 niniejszego rozdziału.

5) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu zakończenia Inspektor nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej części umowy.

VII. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających w szczególności na zmianie terminu zakończenia umowy, zmianie wynagrodzenia i osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpi, w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych.

4. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa:

1) w przypadku ,gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT.

5. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy, z wyłączeniem osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru może nastąpić na wniosek Inspektora, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania opisane w zapytaniu ofertowym .

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

7. Inspektor zachowa w tajemnicy informacje dotyczące kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom robót budowlanych i będzie je wykorzystywał wyłącznie do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy.

8. Zmiana i rozwiązanie umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności .

9. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności ,o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017, poz 1579)

11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załącznik Nr 4

do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYMW odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr OA. 272.11.2017 z dnia 20.09.2017r. dotyczące „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.- oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym tj. Powiatem Hajnowskim

Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli........................................ ….........................................................

miejscowość ,data pieczątka i podpis osoby uprawnionej

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-09-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-20