Zamówienie Nr OA.272.11.2018 z dnia 2018-02-15 - Zapytanie nr 4/2018. Zakup i dostawę pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.

Tytuł Zapytanie nr 4/2018. Zakup i dostawę pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.
Numer OA.272.11.2018
Data wydania 2018-02-15
Termin składania uwag do oferty 2018-02-22

Znak sprawy: OA.272.11.2018                                                                      Hajnówka, 15.02.2018 r.

 

 

 Powiat Hajnowski

ul.  A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie nr 4/2018

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

zakup i dostawę pamiątek dla uczestników  projektu „Puszcza i ludzie”.

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                      

 

                                                                               Z poważaniem

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

                                                                           

Znak sprawy: OA.272.11.2018                                                                     Hajnówka, 15.02.2018 r.

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Hajnowski

 1. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  603-001-75-63, Nr REGON: 050658580

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

III.   Przedmiot zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.
 2. Założenia usługi (zakup i dostawa pamiątek):
  • przygotowanie projektu/wizualizacji pamiątek wraz z nadrukiem,
  • wykonanie pamiątek,
  • umieszczenie na pamiątkach nadruku (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego nadruku),
  • dostarczenie pamiątek do siedziby Zamawiającego.
 3. Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału (np. grawerowanie laserowe, nadruk, tłoczenie).
 4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zamówienia grafiki, logotypy które należy wykorzystać w oznakowaniu pamiątek.
 5. Wykonawca przed wykonaniem pamiątek z nadrukiem przedstawi projekty graficzne dla Zamawiającego w celu ostatecznej akceptacji.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i korektą projektu, a także dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.
 7. Dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 4 (Wydział Promocji).
 8. Charakterystyka pamiątek stanowiących przedmiot zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Opis/parametry

Ilość

1.

Gra labirynt

Drewniana gra zręcznościowa labirynt.

Wymiary ok. 9 x 9 x 2,5 cm.

Preferowany nadruk - grawer laserowy.

Materiały: drewno/metal/plastik

100 szt.

2.

Kubek ceramiczny

Kubek ceramiczny o poj. ok 300 ml.

Wnętrze kubka w kolorze granatowym.

Preferowany nadruk techniką sublimacji, na całej powierzchni (dookoła kubka)

Pakowany pojedynczo w biały kartonik.

100 szt.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Na wykonanie i dostarczenie pamiątek przewiduje się termin do 12.03.2018 r.

 

 1. Wymagania wobec oferenta:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym zdolnym do wykonania usługi.

 

 1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Kryterium: Cena – 100%

 

Sposób obliczenia:

                                       wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 100%

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VIII. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty” - zał. nr 2,
 2. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 5.

 

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,

17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 22.02.2018 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 22.02.2018 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl w terminie do dnia 22.02.2018 r.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz oferty - zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4
 4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 5.

 

 

                                                

 

 

                                                                                   ….....…........……………........…………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

…............................................................

            Starosta /Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-02-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-15