Zamówienie Nr OA.272.12.2017 z dnia 2017-10-26 - ZAPROSZENIE złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę Switcha zarządzalnego 2szt.

Tytuł ZAPROSZENIE złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę Switcha zarządzalnego 2szt.
Numer OA.272.12.2017
Data wydania 2017-10-26
Termin składania uwag do oferty 2017-11-08
Załącznik nr 3
do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

 

                                                                                              Hajnówka   26.10.2017

 

 

Numer sprawy: OA.272.12.2017

 

 

                            .>>WSZYSCY<<

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę Switcha zarządzalnego 2szt.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Z poważaniem

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

 

Switch zarządzalny

 

Minimalne parametry:

 

Architektura sieci LAN                     Gigabit Ethernet

 

Ilość portów                                       50szt

 

Ilość portów 1000Mbps (RJ45)         48szt

 

Ilość gniazd SFP 1000Mbps              2szt

 

Przepustowość                                   100Gbps

 

Obsługiwane porty /                          IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

Zgodność z normami                        

IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab

 

IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad

 

IEEE 802.1p, IEEE 802.1d

 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1q

 

IEEE 802.1s

 

Zarządzanie                                       przez www

 

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przeprowadzić nieodpłatne szkolenie dla co najmniej 1 osoby z obsługi urządzenia.

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk

pokój nr …7…. tel. 85 682 27 18

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

 

10.11.2017r. do godz. 12.00

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Najniższa cena,
 2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy

8. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do 08.11.2017 r. do godz. 12.00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ
 2. Wzór umowy – zał. nr 5 do regulaminu

 

 

                                                                                           ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

…..............................

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka, 26.10.2017

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-26