Zamówienie Nr OA.272.13.2017 z dnia 2017-10-26 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę Serwera plików NAS

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę Serwera plików NAS
Numer OA.272.13.2017
Data wydania 2017-10-26
Termin składania uwag do oferty 2017-11-08
Załącznik nr 3
do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

 

                                                                                              Hajnówka   26.10.2017

 

 

Numer sprawy: OA.272.13.2017

 

 

                            .>>WSZYSCY<<

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawę Serwera plików NAS.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 • Warunki zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

 

Serwer plików NAS

 

Minimalne parametry

 

Procesor                                            32-bitowy, 2 rdzenie, 2 wątki, 1000 MHz, 1 MB L2

 

Pamięć                                                           512 MB DDR3

 

Liczba zatok i                                    2 × 3,5 cala lub 2 × 2,5 cala

maksymalna pojemność nośników    2 × 1 TB

 

Obsługiwane macierze                                  RAID 0, RAID 1, pojedynczy wolumin

 

Obsługiwane protokoły sieciowe      CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, TFTP,

                                                           WebDAV, Telnet, SSH, SNMP, VPN, PPTP, VPN,

                                                           OpenVPN, iSCSI (LUN i Target), rsync

 

Obsługiwane urządzenia                   pamięć USB, karty Wi-Fi USB, Bluetooth,

zewnętrzne/ rozszerzenia                  współpraca z UPS-em, kamery IP, drukarki sieciowe/USB

 

Złącza                                                1 LAN 10/100/1000 Mb/s

                                                           1 USB 3.0 (tył)

                                                           1 USB 3.0 (przód)

 

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać instalacji, uruchomienia i przetestowania urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach (instalacja w sieci), przeprowadzić nieodpłatne szkolenie dla co najmniej 1 osoby z obsługi urządzenia.

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor kondratiuk

pokój nr …7…. tel. 85 682 27 18

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

 

10.11.2017 r. do godz. 12.00

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Najniższa cena,
 2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do 08.11.2017 r. do godz. 12.00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ
 2. Wzór umowy – zał. nr 5 do regulaminu

 

 

 

 

  ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

…..............................

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka, 26.10.2017

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-26