Zamówienie Nr OA.272.14.2018 z dnia 2018-02-20 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Budowę strony internetowej powiat.hajnowka.pl. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Budowę strony internetowej powiat.hajnowka.pl
Numer OA.272.14.2018
Data wydania 2018-02-20
Termin składania uwag do oferty 2018-03-05

                                                                                                                    Hajnówka 07.03.2018r.

 

OA.272.14.2018

         

                                                                                                    

 

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

               Zgodnie z art 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz 1579)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Budowa strony internetowe powiat.hajnowka.pl” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 05.03.2018r. złożono 10 ofert. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

Cena  - 100 %

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert i ustalił jak niżej:

 

                 Złożone  oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Grupa WW sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

6 498,00

7 992,54

 

2

Art. Format Agata Rucińska

Ul. Krasińskiego 29

43-300 Bielsko - Biała

19 000,00

23 370,00

 

3

DJPRESS Dariusz Dalaszyński

ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

3500,00

4305,00

 

4

Onepro.pl Krzysztof Gonet

8000,00

9840,00

 

5

PISI Polska

Ul. Świętojańska 84/2

81-388 Gdynia

8500,00

8500,00

 

6

sm32 STUDIO Marek Mucharski,

ul.Grapa 10, 34-300 Żywiec

10 400,00

12 792,00

 

7

APLAN MEDIA Sp. z o.o.

Ul. Wróblewskiego 18

93-578 Łódź

9000,00

11 070,00

 

8

Fundacja Rozwoju Indywidulanego  PRACA MOC ENERGIA

Ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

7 999,00

9 838,77

 

9

Control Marek Zima

ul. Fabryczna 11

43-100 Tychy

3700,00

4551,00

 

10

nFinity.pl Sp. z o.o.

 

14 800,00

18 204,00

 

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożył DJPRESS Dariusz Dalaszyński ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wielkopolski ze względu na najniższą zaoferowaną cenę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. 

 

                                                                                                        Mirosław Romaniuk

 

                                                                                                         Starosta Hajnowski

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 3
do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

 

                                                                                               Hajnówka   20.02.2018

 

 

Numer sprawy: OA.272.14.2018

 

 

                             >> WSZYSCY <<

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: budowę strony internetowej powiat.hajnowka.pl

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

Załącznik:

  • Warunki zamówienia
  • Formularz ofertowy
  • umowa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-02-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-20