Zamówienie Nr OA.272.15.2019 z dnia 2019-03-28 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer OA.272.15.2019
Data wydania 2019-03-28

Powiat Hajnowski

ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 27 18, fax 85 682 42 20

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP: 603 001 75 63, REGON: 0500658580

                                                                        

Do wszystkich Wykonawców ubiegających sie  o udzielenie

zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach

użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986) informuje: 

1) Za najkorzystniejszą uznana została oferta  firmy:

Columbus Energy Spółka Akcyjna,

  1. Kuźnicy Kołłątajskiej 13,

31- 234 Kraków

która uzyskała najwięksżą ilość punktów.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz z przyznaną punktacją:   

 

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium "cena", maksimum 60 pkt

Przyznana punktacja w kryterium  "okres gwarancji i rękojmi", maksimum 30 pkt

Przyznana punktacja w kryterium "termin wykonania zamówienia", maksimum 10 pkt

Ilość uzyskanych punktów razem/Ranking

1

Columbus Energy Spółka Akcyjna, ul. Kuźnicy Kołłątajskiej 13, 31- 234 Kraków

60

30

10

100/I

2

AMM Investments Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-663 Warszawa

 56,43

30

10

96,43/II

3

OPTIMA POLSKA BIAŁYSTOK Sp z o.o. ,ul. Zambrowska 18 lok. 2, 16-001 Kleosin

 31,93

30

10

71,93/III

 

2) Zamawiający informuje, że brak jest przesłanek określonych w art. 24 pzp  do  wykluczenia Wykonawców.

3)  Zgodnie z zapisami  pkt. XIII, ust.3  SIWZ - "Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub będzie on krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp."  - oferta Wykonawcy  EKOSERWIS Sp z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 22,21-500 Biała Podlaska  podlega odrzuceniu, gdyż wykonawca ten udzielił 10 miesięcznej gwarancji i tym samym nie spełnił w/w warunków. 

  1. Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi zgodnie z art 94.ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Skiepko Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2019-03-28

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2019-03-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2019-03-28