Zamówienie Nr OA.272.15.2019 z dnia 2019-04-03 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT. Dot. przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT. Dot. przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer OA.272.15.2019
Data wydania 2019-04-03

Znak sprawy OA.272.15.2019                                                        Hajnówka, 03.04.2019 r.

 

Powiat  Hajnowski

UL. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

 

                       Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

                  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach

                           użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

 

 

                               

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY  I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

 

Działając na podstawie art. 7 ust.1 i art.181 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986) Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 28 marca 2019 r. oraz zawiadamia o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny ofert i ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                        

          UZASADNIENIE

            W dniu 3 kwietnia 2019 r. Zamawiający otrzymał "Informację o niezgodnych z przepisami ustawy zaniechaniach czynności", w której poinformowano Zamawiającego o  naruszeniu przepisów  ustawy Prawa zamówień publicznych polegających na zaniechaniu wezwania Wykonawcy Columbus Energy Spółka Akcyjna do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny oraz do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

            Zamawiający po wpłynięciu w  informacji w dniu 3.04.2019r. podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności oceny ofert.

            Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 stanowiącym, iż Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do  złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust.1 oraz na podstawie zapisów Rozdziału VI ust.3 SIWZ w dniu 25.03.2019 r. wezwał Wykonawcę do przesłania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które to dokumenty zostały  przesłane  w dniu 26.03.2019 r.

 

                                                                                                    Wicestarosta Joanna Kojło

                                 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2019-04-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-04-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-04-03